Inga ändringar i sörbyarna

Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar för närvarande inte vidare med en förändrad skolstuktur i sörbyarna. Istället fortsätter arbetet med att hitta effektiviseringar inom andra skolverksamheter för att uppfylla effektiviseringskraven på 39,5 miljoner kronor inför 2020.

Barn- och utbildningsförvaltningen hade jobbat med ett förslag om att inkludera Klöverträsksskolan i Alviksskolan och Ersnässkolan i Antnässkolan, alternativt Måttsundsskolan.

Effektiviseringen skulle bli marginell, det finns ännu oklarheter i beräkningarna vad gäller skolskjutsar eftersom en flytt skulle innebära stora förändringar gällande trafiken. En flytt skulle även kräva extra lokaler i form av tillfälliga klassrum och även där är prisbilden osäker.

Förslaget om en förändrad skolstruktur i sörbyarna dröjer och tas inte upp vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 16 oktober.

Mot bakgrund av en osäker kalkyl väljer barn- och utbildningsförvaltningen att inte gå fram med förslaget i nuläget. Det skulle inte bli en långsiktig lösning för området. Vilket innebär att det inte ges något förslag om någon nedläggning i sörbyarna till detta nämndsmöte.

– Antnäs är utpekad som en nod i sörbyarna och för att samla resurserna där krävs investeringar som vi inte har möjlighet till i dagsläget. Utifrån kvalitet och kompetensförsörjning ser förvaltningen att vi på sikt har en samlad skolstruktur med Antnäs som nod i sörbyarna, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Ärenden som tas upp

De ärenden som togs upp på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 16 oktober finns tillgängliga på Luleå kommuns webbplatslänk till annan webbplats.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Caroline Rönnberg

09 oktober 2019

Uppdaterat 17 oktober 2019

Logotyp