Investeringsplan och Stadsöskolan

Barn- och utbildningsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 17 juni sju ärenden. Bland annat investeringsplanen för skolans lokaler och framtiden för Stadsöskolan. Det är oklart i dagsläget om skolan ska byggas ut eller om den ska byggas nytt.

När det gäller investeringsplanen så beslutade nämnden enligt förvaltningens förslag att lyfta de föreslagna åtgärderna i investeringsplan 2021–2023 vidare in i arbetet med kommunens strategiska plan och budget 2021–2023.

Kommunfullmäktige fattade ett beslut år 2016 att en ny F-6 skola ska byggas i anslutning till Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och Kyrkbyskolan.

För barn- och utbildningsförvaltningen finns i år en större osäkerhet gällande vad kostnaden kan bli för olika åtgärder. En förklaring till det är att planeringen av skolstrukturen har en liknande komplexitet som många andra samhällsplaneringsfrågor. Därför bör kommande utredningar som berör skolans struktur först hanteras av samhällsplaneringskompetens. Då kan investeringsärenden ges en mer heltäckande beredning.

– I kommunen finns ett pågående arbete för att utveckla en bredare beredning, säger Thomas Parvin, lokalstrateg vid barn- och utbildningsförvaltningen.

Nämnden beslutade även att en förstudie görs för en högstadieskola i centrum. Förstudien avser att väg-, trafik-, gång- och cykelväg, parkering-, kollektivtrafik- och idrottshallsfrågor m.m. ska kunna bedömas.

Underlag för ny skola – Stadsöskolan

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige (2016) ska en ny F-6 skola byggas i anslutning till Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och Kyrkbyskolan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram olika alternativ för att bedöma vilken som är kostnadseffektivt för kommunen på längre sikt. Det mest kostnadseffektiva alternativ är enligt kalkylerna en helt ny F-9- skolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att barn- och utbildningsnämnden inte kan fatta beslut om annat än det kommunfullmäktige givit i uppdrag 2016. Det finns heller ingen tydlig finansieringsmodell för att beskriva hyreskonsekvenserna för skolan i de nya förslagen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade även att efterfråga underlag för igångsättning av ny F-6 skola enligt beslut i kommunfullmäktige.

Text och foto: Charlotte Högnelid

27 maj 2020

Uppdaterad 17 juni 2020

Logotyp