IVO-anmälan avskrivs

Luleå kommun tog i början av juli del av ett facebook-inlägg som handlade om upplevda brister inom äldreomsorgen. En fördjupad utredning startades och en lex Sarah-anmälan gjordes till inspektionen för vård och omsorg, IVO, som nu beslutat att avskriva ärendet.

Klagomål på hemtjänsten ledde till en lex Sarah-anmälan till IVO i början av juli.

Klagomål i hemtjänsten startade utredning

Anmälan handlade om att socialförvaltningen via sociala medier fick vetskap om ett klagomål på hemtjänsten gällande att en person inte fick sina vård- och omsorgsbehov tillgodosedda samt att personen ville ansöka om särskilt boende. Luleå kommun beslutade då att inleda en fördjupad utredning samt anmälde ärendet till inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Åtgärder samt skäl till beslut

Enligt socialtjänstlagen är socialtjänsten skyldig att anmäla allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden, vilket också gjordes. Socialtjänsten bedömde att det förelåg ett missförhållande, därför har åtgärder planerats och genomförts.

– Vi arbetar för att alla chefer ska känna till hur man hanterar synpunkter och klagomål från anhöriga och brukare, dessutom har vi sett över rutinerna hur vi ska arbeta förebyggande gällande bland annat undernäring, trycksår och munhälsa, säger Anna Fors, verksamhetschef på socialförvaltningen.

– Det är olyckligt att vi inte kunnat bidra till anhöriga och brukarens trygghet, säger Anna Fors.

Utredningen har också kommit fram till att missförhållandet inte var allvarligt och att det inte fanns en skyldighet att anmäla, vilket bidragit till IVOs beslut.

FAKTA

  • IVO är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet).
  • Myndigheten ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.
  • I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

Text: Bo Henry Pettersson

Bild: IVO

10 oktober 2019

Logotyp