Korruptionsförebyggande arbetet fortsätter

Stadsbyggnadsnämnden behandlar den 23 maj nio ärenden, däribland yttrande till kommunrevisionen samt namnsättning av park i Kyrkbyn.

Varje år genomför kommunrevisionen en granskning av kommunens styrelser och nämnder för att bedöma om det finns förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. I den del som riktar sig till stadsbyggnadsnämnden anser revisionen att det korruptionsförebyggande arbetet behöver fortsätta samt att investeringsprocessen bör ses över.

Den grundläggande granskningen av kommunen genomförs varje år och är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande som stadsbyggnadsnämnden föreslås godkänna.

Förvaltningen skriver i yttrandet att korruptionsförebyggande åtgärder har genomförts eller pågår. Bland annat har en översyn av representationsregler gjorts och chefer har utbildats, en obligatorisk utbildning för fakturakontrollanter har genomförts. Dessutom deltar förvaltningen i ett rikstäckande korruptionsnätverk inom offentlig sektor där frågor kring korruption behandlas.

Ett utbildnings- och informationsmaterial finns framtaget som tar fasta på
kommunens nya policy om korruption, jäv och mutor, förvaltningens egna tillämpningsanvisningar och verksamhetsanpassade dilemman.

En ny process för investering- och exploatering har tagits fram i och med att kommunfullmäktiga i mars beslutade att budgeten för skattefinansierade investeringar inte får överstiga 400 miljoner kronor. Den nya processen som kommer att användas fullt ut inför planperioden 2020–2022 innebär bland annat att nämnderna beslutar om sina egna investeringar och att investeringsutrymmet sänkts.

Namnsättning av park i Kyrkbyn

Nämnden ska också besluta om namnsättning av park i Kyrkbyn. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att parken ska heta Framlänningsparken. Motivet till namnet är att personer som kom från södra sidan av Lule älv kallades för "Framlänningarna" och hade sina stugor inom detta område.

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

16 maj 2019

Logotyp