Niclas punkterar myter om elbilar

Niclas Lundström är enhetschef fordonservice och ansvarig för Luleå kommuns bilpark. Han arbetar med övergången till elbilar i kommunens verksamheter. I sitt arbete stöter han ibland på föreställningar om elbilar, som vi ska titta närmare på.

Elbil kostar som fossilbil för genomsnittsbilisten

En vanlig föreställning är att elbilar är dyrare än fossilbilar. Är det så?

– Det rätta svaret är nog det beror på. Men om du är genomsnittsbilist är det inte dyrare att ha elbil, det är ungefär i prisparitet, säger Niclas Lundström.

Kostnadsjämförelsen påverkas mycket av hur bilen används. En genomsnittsbilist i Sverige kör runt 1 500 mil per år. Den som gör det har ungefär samma kostnader för elbil som för en ny fossilbil. Den som kör ännu mer har mindre kostnader för en elbil än för en fossilbil.

Oavsett om elbilar tillverkas och används under de bästa eller sämsta förhållandena är elbilen bättre för miljö och klimat jämfört med en fossilbil, berättar Niclas Lundström.

Om man bara jämför prislappen vid inköp så är elbilen dyrare, på grund av att batteriet är dyrare att tillverka. Men det är mer relevant att titta på helheten i vad det kostar att ha bilen och vad det kostar att köra en mil med bilen.

– Om vi tittar på kostnaden för drivmedel, som är den stora driftskostnaden, så är el fortfarande betydligt billigare än bensin och diesel.

Kostnaden för samtliga bränsletyper inklusive el ökar procentuellt sett lika mycket. Men det blir en skillnad i att lägga på fem procent på en eller två kronor för elen och att lägga på fem procent på 25 kronor för diesel. När det kommer till drivmedel är därför elbilar billigare än alla andra alternativ idag. Även servicekostnad och fordonsskatt är lägre för elbilar jämfört med fossilbilar, samt att restvärdet är något bättre för elbilar än för fossilbilar.

– En del elbilar har till och med gått plus om du har köpt och sålt i rätt tidpunkt, säger Niclas Lundström.

Elbilar är bättre för miljö och klimat

En annan myt som Niclas stöter på i arbetet på är att elbilen i själva verket inte alls är bättre för miljön än fossilbilar. Men det stämmer inte.

– Elbilar är bättre för klimatet oavsett hur man räknar. Dessutom får du bort andra hälsofarliga utsläpp, vilket man bör uppskatta som boende i en stad tänker jag, säger Niclas Lundström.

Det finns olika typer av miljöpåverkan. Klimatpåverkan via utsläpp av koldioxid är en form av miljöpåverkan, men fossilbilar orsakar även utsläpp av kväveoxider, som är giftigt för människor och natur. Fossilbilens avgaser innehåller också cancerframkallande kolväten. Bilars däck och bromsar ger också ifrån sig partiklar som kan skada hjärta och lungor. Tittar vi bara på vad som kommer ut ur avgasröret är därför elbilen klart renare, det finns inget avgasrör och utsläppen av koldioxid, kväveoxider och kolväten är noll.

Om man tittar på den klimatpåverkan bilen har under hela sin livscykel, så är elbilen i varierande grad alltid bättre för klimatet än en fossilbil. När elbilen tillverkas och körs under bästa förutsättningar är dess utsläpp 80 procent lägre än en fossilbils. De bästa förutsättningarna är att bilens batteri är tillverkat i Sverige, bilen är byggd i EU och bilen körs på en svensk elmix, vilken är till 97 procent fossilfri. Under de miljösämsta förutsättningarna är bilbatteriet tillverkat i Kina och bilen körs i Polen, som har den miljömässigt sämsta elmixen i EU. I det fallet har elbilen fortfarande mellan 20 och 28 procent lägre utsläpp än en fossilbil vid jämförelse av bilarnas livscykel.

– Så elbilar är bättre för klimatet oavsett hur man gör.

Elbilar fungerar bra i kyla

Allt fler kör elbil i Norrbotten. Men fortfarande lever myten att elbilar inte fungerar på vintern.

– Det är inte problem att köra elbil på vintern. Man får ladda oftare, säger Niclas Lundström.

Elbilar startar oavsett hur många minusgrader det är, vilket är en av anledningarna till att elfordon använts på månen. De flesta elbilar har också en värmepump som gör att kupén snabbt värms upp, till skillnad från fossilbilar, i vilka kupén värms av överskottsvärme från förbränningsmotorn. De två stora frågorna som brukar dyka upp gäller dock räckvidd och laddningsmöjligheter.

– Alla fordon, oavsett hur de drivs, påverkas av kylan och yttre faktorer. Man kan generellt säga att en elbil tappar 30 procent av sin sommarräckvidd under den kallare årstiden.

Elbilar laddas till 90 procent i hemmet eller på arbetsplatsen med långsamma laddare. När det gäller laddinfrastrukturen i Norrbotten så förbättras den stadigt. Statistiken visar att Norrbotten haft den största ökningen av laddpunkter i Sverige, på cirka 80 procent under de senaste 12 månaderna. Laddinfrastrukturen behöver kontinuerligt byggas ut i takt med att elbilarna blir allt fler.

– Det behöver förbättras, men jag skulle säga att det är görligt idag att köra elbil överallt i Norrbotten, säger Niclas Lundström.

FAKTA

  • För att bidra till en trygg framtid behöver utsläppen av växthusgaser minska mycket och snabbt.
  • Kommunens koldioxidbudget visar att utsläppen i Luleå behöver minska med 16 % varje år från och med 2023.
  • Kommunens politiker har beslutat att Luleå ska vara klimatneutralt år 2040.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Reportage: Malin Svedjeholm

Logotyp