Ökad möjlighet till inflytande

Medborgarnas möjlighet till inflytande i det lokala samhället har blivit en allt viktigare fråga. Luleå kommun vill därför utveckla användningen av medborgardialoger. En sätt att öka Luleåbornas delaktighet och samtidigt tillvarata kunskaper och åsikter.

En medborgardialog är dialog mellan en kommuns invånare och politiker i en viss fråga. Den går ut på att samla in åsikter, tankar och idéer och ge medborgare en möjlighet att tycka till i en fråga, innan ett beslut fattas.

Genom medborgardialoger kommer olika åsikter och intressen till uttryck, vilket leder till ökad förståelse mellan kommun och medborgare, och även medborgare emellan.

– Det är lättare att visa hänsyn och samarbeta om vi förstår varandra. Även viljan till engagemang och tilliten till demokratin förstärks, säger Andreas Jönsson, Luleå kommun.

Målsättning och beslut

Luleå kommun har som målsättning att alla Luleåbor ska ha möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. För att nå den målsättningen ska dialoger med medborgarna ske på ett strukturerat sätt.

Kommunstyrelsen har därför beslutat att starta ett utvecklingsarbete kring införande av medborgardialoger. Arbetet ska ledas av bland annat Andreas Jönsson, demokratistrateg på Luleå kommun.

Hitta former och rutiner

Dialogerna kommer att börja i mindre skala. I takt med att kompetensen inom kommunen höjs, kommer omfattningen att öka.

– Vi måste hitta former och rutiner för hur vi ska använda dialogerna. Vi tittar på tänkbara processer och samarbeten som kan fungera inledningsvis. Genom att systematisera bruket av medborgardialoger ska de på sikt bli en självklar del i kommunens verksamheter, säger Andreas Jönsson.

Inte direktdemokrati

Medborgardialog ska inte förväxlas med direktdemokrati, som innebär att medborgarna beslutar i olika frågor. Däremot ger den möjlighet att påverka i olika grad, beroende på vilka frågor det handlar om.

Nätverk som stöd

Sveriges kommuner och regioner, SKR, driver på utvecklingen av medborgardialoger i landet. Genom deras kunskapsnätverk, som Luleå kommun nu är med i, finns stöd att få.

– Vi kan ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt få möjlighet att utbyta erfarenheter med exempelvis andra kommuner, säger Andreas Jönsson.

Ökad förståelse

Kommunens beslut kring komplexa frågor, och de avvägningar som ofta måste göras, kan ibland vara svåra att förstå. Genom medborgardialoger kommer olika åsikter och intressen till uttryck, vilket leder till ökad förståelse mellan kommun och medborgare, och även medborgare emellan. Andreas Jönsson ser positiva effekter av det:

– Det är lättare att visa hänsyn och samarbeta om vi förstår varandra. Även viljan till engagemang, och tilliten till demokratin, förstärks.

För att nå framgång

Det finns riktlinjer för hur medborgardialoger bör genomföras för att bli framgångsrika:

– Dialogen ska ha ett tydligt syfte, vara väl planerad och genomföras i god tid innan beslut ska tas. Det måste finnas en plan för hur återkoppling till medborgarna ska ske, samt hur resultatet av dialogen ska tas till vara, förklarar Andreas Jönsson.


.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Foto: Shutterstock

Logotyp