Omledning trafik Lövskärsvägen

Under perioden augusti till oktober leder vi om trafiken längs Lövskärsvägen via Avaviksvägen och gamla Lövskärsvägen. Anledningen är att vi ska bygga om längs sträckan och vi håller därför del av vägen avstängd för genomfart. Vill du ta dig till vandringsleden "Hertsöstigen" eller fiska i Hertsöträsket kommer befintliga vägar och infarter till fastigheter och anslutningsvägar hålls öppna för trafik under hela entreprenadtiden. 

Vi har påbörjar arbetet med Luleå industripark - Hertsöfältet. Det innebär att vi röjt skog för att göra plats för kommande industrietableringar. I samband med detta arbete ska vi förstärka en del av Hertsö - Lövskärsvägen som leder in mot Industriparken. Den delen på Hertsövägen ska smalnas av från dagens befintliga 9 meter till 7 meter.

Idag klassas Hertsövägen med bärighetsklass 2. Efter ombyggnationen höjs klassningen till BK4 på den del som rustas fram till Gräsörvägen. Från den korsningen blir det således BK4 klassning hela sträckan in till SSAB eftersom även bron över till Svartön byggs om för att klara BK4.

BK2 och BK4, vad menas egentligen? Enkelt förklarat är att vägar delas in i fyra bärighetsklasser där BK2 respektive BK4 är två av dessa. Bärighetsklasserna syftar på hur tung trafik som är lämplig att köra på vägen. Vill du veta mer om vad som gäller finns förklarande information på Transportstyrelsen webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Ny gång- och cykelväg med belysning

Luleå kommun planerar även att bygga en ca 1 km lång och ca 3 m bred gång- och cykelväg mellan Gamla Lövskärsvägen och Gräsörvägen längs norra sidan av Lövskärsvägen. Den vägen kommer initialt att få grusad yta men kan i framtiden komma att beläggas. Aktuell sträcka kommer även att bli belyst.

Vi leder om trafiken längs Hertsövägen/Lövskärsvägen under perioden 2 augusti till 29 oktober. Anledningen är att vi ska förstärka vägen och bygga nya gång- och cykelväg.

Infarter hålls öppna

Befintliga vägar och infarter till fastigheter och anslutningsvägar hålls öppna för trafik under hela entreprenadtiden. Till exempel kommer det att vara möjligt att nå friluftsområdet vid Hertsöträsket.

Hertsöträsket som är centralt i området ligger inom kommunalt reservat och omfattar stora delar av halvön Hertsölandet och ett område vidare västerut in till Ormberget. Här finns en karta över området där vandringslederna är utmärkta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reservatet domineras av skogs- och myrmarker av olika slag. I mitten av reservatet ligger den 73 hektar stora sjön Hertsöträsket, dit många söker sig för att fiska, grilla och umgås.

Omledning av vägar inom området

Eftersom en del av Luleå Industripark ska etableras i området på östra sidan av Gräsörvägen kommer den nuvarande gång- och cykelvägen som ansluter till gamla Lövskärsvägen stängas framöver.

I stället för den byggs en helt ny gång- och cykelväg som går parallellt längs Lövskärsvägen till korsningen mot Gräsörvägen. Hur genomfarten för gång- och cykeltrafikanter inom själva planområdet Luleå Industripark kommer att bli i framtiden är helt beroende av vilka företag som etablerar sig i området och hur stor yta de ska använda. Även om de kommer att ha sina områden stängslade eller inte.

Industri för omställning växer fram

Luleå Industripark består av Hertsöfältet och Svartön. Totalt omfattar området 125 hektar mark och beräknas vara fullt utbyggd 2030. Klart är att det australienskt-svenska bolaget Talga Resources som tillverkar batterikomponenter till bland annat elbilar ska etablera sig på området.

Förberett för förnybar el

Industriområdet är förberett för hundra procent förnybar el och med goda möjligheter att ansluta till Luleå Energis nät för fjärrvärme. Inom industriparken förbereder Luleå energi för en ny transformatorstation.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och illustration: Eva Sundgren

Logotyp