Planupdrag i Råneå, Niemisel och livsmedelsinköp

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 18 ärenden vid dagens sammanträde. . Utskottet godkände bland annat nya planuppdrag gällande fastigheter i Råneå och Niemisel. Utskottet tog även ställning till ett förslag om kommunala mål för livsmedelsinköp.

Den före detta löjtnantsbostaden Andholmen i Råneå ska säljas. Innan dess ska en ny detaljplan tas fram.

Planuppdrag för Löjtnantsbostaden, Andholmen i Råneå

Det område som är aktuellt för ny detaljplan är del av fastighet Råneå 79:1. Området är idag inte detaljplanelagt. Löjtnantsbostaden och intilliggande komplementbyggnad är utpekade som särskilt kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget, att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Löjtnantsbostaden, Andholmen, del av Råneå 79:1. Syftet är att möjliggöra för försäljning av fastigheten.

- Det känns bra att vi kan bevilja nya planuppdrag gällande fastigheter i Råneå. Vi tror att det kommer finnas många goda idéer som kan främja landsbygden, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Planuppdrag för del av Niemisel, Niemisel 14:1, Kvarnåskolan

Kommunstyrelsen har 2019 beslutat att Kvarnåskolan i Niemisel ska säljas. Enligt upplägget ska köparen få anmäla sitt intresse och redovisa sina idéer för fastighetens fortsatta utveckling. De som kan redovisa goda idéer som samtidigt främjar bygden och utvecklingen lokalt ska ges möjlighet att förvärva fastigheten. Dialog har förts mellan kommunstaben och stadsbyggnadsförvaltningen samt med Niemisels byaföreningar.

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget , att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Kvarnåskolan, med syftet att möjliggöra för försäljning av fastigheten.

Mål för livsmedelsinköp

Livsmedel påverkar många hållbarhetsaspekter i resan från jord till bord. Att styra de kommunala livsmedelsinköpen är nödvändiga för att uppfylla de krav som samhället och Luleå kommun har.

- Det är viktigt att vi tar ordentliga kliv i hållbarhetsfrågor, vi behöver bli bättre på att konkretisera våra mål inom det området. Därför känns det bra att vi kan sätta upp konkreta mål kring livsmedelsinköpen. Vi behöver minska matsvinnet och handla mer närproducerad och ekologisk mat, säger Fredrik Hansson.

De kommunala målen behöver konkretiseras för att skapa en gemensam bild och prioritering av vad Luleå kommun vill uppnå med sina livsmedelsinköp. Enligt förslaget ska bland annat följande mål uppnås för kategorin livsmedel till och med 2025:

 • Matsvinn: 25% minskning
 • Svenskt: 60% svensk råvara, 95% svensk råvara animalier
 • Närproducerat: 30% närproducerat
 • Ekologiskt: 40% ekologiskt

Utskottet ställde sig i dag bakom förslaget. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Bland övriga ärenden:

 • Finansiering av projekt beteendepåverkan för klimatet
 • Bifall till finansiering av produktion: Julkonsert på TV4
 • Sammanställning av sociala investeringsmedel 2020

FAKTA Kommunstyrelsens arbetsutskott

 • bereder och beslutar om ärenden för kommunstyrelsens räkning
 • vissa ärenden som t ex fördelning av projektmedel eller direktupphandlingar beslutar utskottet
 • de flesta ärenden bereds och går vidare till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
 • Läs kallelsen till arbetstutskottet 21 juni 2021länk till annan webbplats

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Foto: Luleå kommun

uppdaterad 21 juni

Logotyp