Positivt resultat i delårsrapporten

Ett positivt resultat och en ekonomi som i hög grad påverkats av pandemin. Det är några av slutsatserna i Luleå kommuns andra delårsrapport, som presenteras inom kort.

Kommunens samlade verksamhet och ekonomi följs upp i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning.

De två delårsrapporterna är framåtsyftande och fokuserar på en ekonomisk prognos och måluppfyllelse vid årets slut. I denna andra delårsrapport sker en uppföljning och prognos för året av kommunfullmäktiges utvecklingsområden. Den innehåller även en resultaträkning, balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. Helheten sammanställs i årets andra delårsrapport och avser perioden januari-augusti 2021.

Delårsrapporten behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober. Därefters ska den vidare till kommunstyrelsen för att sedan fastställas i kommunfullmäktige.

Pandemin har påverkat Luleå kommun på flera olika sätt - inte minst vad gäller ekonomiska resultat och prognoser. Det framgår av den delårsrapport som presenteras inom kort.

Pandemin påverkar kommunens ekonomi

Den andra delårsrapporten för året presenterar Luleå kommuns resultat för tidsperioden januari-augusti 2021. I rapporten redovisas prognoserna för nämndens måluppfyllelse, drift- och investeringsbudget samt uppföljning av den interna kontrollplanen.

Rapporten visar att pandemin har fortsatt påverka många av kommunens verksamheter även under 2021. Det har under aktuell period varit svårt att förutspå hur pandemin ska utvecklas, vilket har försvårat arbetet med att göra ekonomiska prognoser. På samma sätt som föregående år så visar de ekonomiska prognoserna, till följd av pandemin, på generellt lägre kostnader och intäkter inom flera områden.

Helårsprognos i korthet

Kommunen (exklusive bolagen) visar ett positivt resultat efter finansiella poster om 424 miljoner kronor under perioden januari till augusti, vilket är ca 384 miljoner kronor högre än budgeterat resultat om 41 mkr. De kommunala bolagen redovisar tillsammans ett positivt resultat om 152 miljoner kronor. Det är en ökning med 24 miljoner kronor jämfört med samma period år 2020.

Det prognosticerade utfallet för helåret 2021 beräknas till 316 miljoner kronor vilket är 253 miljoner kronor högre än budget. Den positiva avvikelsen mellan prognos och budget härleds framförallt till en ökning av skatter och generella statsbidrag. Det beror även på reavinster på totalt 92 miljoner kronor, samt kostnadsminskningar inom verksamheterna.

– Återigen har vi ett bra år ekonomiskt, men fortfarande är det svårt att förutspå hur vår verksamhet påverkas av pandemin. Om det goda resultatet håller året ut, så kommer det innebära ett välkommet resultat som kommer minska våra framtida lånebehov, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Fakta och statistik

Luleå kommuns befolkning har total ökat med 151 invånare sedan sista december 2020, vilket är en svagare ökning jämfört med samma period föregående år, då ökningen var +312 invånare.

Arbetsmarknaden i Luleå och Norrbotten är under återhämtning. Antal varsel och arbetslösa har börjat minska och arbetslösheten bedöms minska i takt med att restriktionerna lättas.

I slutet av augusti uppgick antalet inskrivna arbetslösa till drygt 2 300 personer i Luleå, vilket är en minskning med närmare 700 personer (-23,3%) jämfört med samma månad som året innan.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin taavola

Bild: Luleå kommun

Uppdaterad 11 oktober

Logotyp