Rapport: Förändringsarbetet måste starta nu

I början av december presenterades konsultrapporten ”Luleås ekonomi och digitalisering”. Uppdraget var att titta på de utmaningar som Luleå kommun står inför och ge förslag på vägar framåt. Rapportens slutsats är tydlig. Att fortsätta som tidigare är inte ett alternativ.

Antalet barn, ungdomar och äldre i Sverige ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Det leder till att kostnaderna för välfärd ökar mer än skatteintäkterna, samtidigt som allt färre ska ta hand om allt fler.

Det här påverkar alla kommuner, även Luleå. Det kommer varken finnas tillräckligt med skatteintäkter eller arbetskraft för att producera välfärd på samma sätt som idag.

Framsida rapporten Luleås ekonomi och digitalisering

Rapporten "Luleås ekonomi och digitalisering" har sin utgångspunkt i de utmaningar som kommunen står inför.

Rapporten konstaterar att Luleå kommun omgående behöver förändra hur man prioriterar, arbetar och organiserar sig. Det handlar om att effektivisera verksamheterna och dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att kunna erbjuda en fortsatt hållbar välfärd.

Viktigt med ekonomi i balans

Rapporten lyfter fram att flera av kommunens verksamheter har högre kostnader i jämförelse med liknande kommuner. Om inte Luleå kommun minskar sina kostnader så bedömer konsulterna att det ekonomiska underskottet kommer att vara mellan 300 och 400 miljoner kronor i slutet av 2022.

Det beslutade effektiviseringskravet på en procent som finns idag för kommunens verksamheter kommer inte att räcka till en ekonomi i balans. Därför föreslår konsulterna bland annat följande åtgärder:

  • Ta fram en reviderad budget för 2019.
  • Förbättra budgetprocessen. Den ska stödja prioriteringar, stimulera till fortsatta effektiviseringar och innehålla löpande uppföljning och utvärdering.
  • Se över investeringsplanen för de kommande åren.
  • Sätt ett tydligt fokus på arbetet för ökad inflyttning.

Digitaliseringens möjligheter

En stor del av rapporten handlar om digitaliseringens möjligheter. Rätt använd kan den öka både effektiviteten och kvaliteten i kommunens service. Flera av kommunens verksamheter, som till exempel vård och omsorg, kan utvecklas med hjälp av ny teknik.

Konsulterna lyfter dock fram att det krävs mer än att införa själva tekniken. Digitalisering handlar också om att omorganisera arbetet för att dra nytta av de nya möjligheterna på bästa sätt.

Framgångsfaktorer

I rapporten framgår att det är viktigt med ett tydligt ledarskap för ett lyckat förändringsarbete. Ledarskapet ska peka ut riktning, efterfråga resultat och utvärdera arbetet. Det är också viktigt att inkludera och informera medborgare och medarbetare om det arbete som görs.

En annan framgångsfaktor är samverkan med andra kommuner och regioner samt med näringsliv och universitet.

Rapporten avslutas med orden ”Om man ska skapa förändring på riktigt så räcker det inte att göra mer av samma sak. Då måste man göra nya saker”.

FAKTA

  • Översynen av Luleås ekonomi och digitalisering genomfördes av konsultföretaget Licab på uppdrag av Luleå kommun.
  • Arbetsgruppen bestod av Josefin Hedberg, Licab, samt Erika Svanström, Darja Isaksson, Karl-Gunnar Holmqvist och Erik Langby.
  • Hela rapporten finns att läsa här.PDF
  • Intresseorganisationen Norrbottens kommuner har sammanställt fakta om kostnadsutvecklingen för kommunerna i Norrbotten, läs rapporten härlänk till annan webbplats

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Susanne Lundblom

Foto: Joakim Höggren, Shutterstock

Logotyp