Renovering av fastigheter på agendan

100 miljoner kronor till renovering av kommunens fastigheter, ett e-förslag om upprustning av strandpromenaden på Porsön. Det är två av totalt nio ärenden som stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska ta ställning till den 16 september.

Under nästa år planeras renoveringar av kommunens gruppbostäder och bostäder kosta cirka 15 miljoner kronor.

Renovering av kommunens fastigheter

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att arbetsutskottet godkänner projektbudgeten på 100 miljoner kronor och beviljar igångsättningstillstånd för reinvesteringar av fastigheter.

Under 2022 kommer stadsbyggnadsförvaltningen att behöva genomföra både akuta och planerade renoveringar av kommunens fastigheter. Reinvesteringarna har prioriterats utifrån underhållsplaner och lokalförsörjningsplan. Prioriterade renoveringsprojekt är till exempel gruppbostäder och bostäder (15 miljoner), ventilationer (9 miljoner), storköksmaskiner (4 miljoner) samt åtgärder av fasader (8 miljoner).

Upprustning av strandpromenad på Porsön

Ett e-förslag som föreslår att kommunen rustar upp strandpromenaden på Porsön har lämnats in. E-förslaget har samlat in 135 röster.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner e-förslaget med motiveringen att förslaget finns med i beslutad investeringsplan för 2022-2024.

Mätetal och ambitioner

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden ska besluta om mätetal och ambitioner inom nämndens utvecklingsområden. Bland annat föreslås att arbetet med felanmälan ska förbättras samt förbättringar kring företagsklimat och offentliga miljöer.

Lokala trafikföreskrifter

Stadsbyggnadsnämnden ska besluta om tre lokala trafikföreskrifter. Trafikföreskrifterna reglerar bland annat hastigheter, cirkulationsplatser, busskörfält och cykelöverfarter.

Nya regler föreslås gälla för Lulsundsrondellen, cykelöverfart på Kraftverksvägen samt parkering i Råneå centrum.

Bland övriga ärenden

  • Motion (C) om att digitalisera stadsbyggnads- och parkförvaltningens skötselplan.
  • Rivning av fastigheten Länkebo på Hertsön.
  • E-förslag om skatepark på Porsön.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

Logotyp