Resultat från folkomröstning till politiskt beslut

Luleå har genomfört sin första kommunala folkomröstning och resultatet är fastställt. Hur ska resultatet hanteras? Moderaterna och Socialdemokraterna har nu lagt fram ett gemensamt yrkande, som bland annat innebär att en ny utredning om skolan ska genomföras.

Förslaget från politikerna var bland annat att redan fattade beslut, som inte har verkställts, kommer att avbrytas. De kommer även att påbörja en ny utredning som i första läget ska se över situationen för centrum, Stadsön och Tuna.

Man föreslog även att man ska se över om Vitåskolan kan bli en permanent förskola, samt förslag om en lönesatsning på lärarna i grundskolan. Läs förslaget i sin helhet längre ner på sidan.

Förslaget kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 21 december.

Skolfrågan har diskuterats flitigt i Luleå och har även resulterat i en kommunal folkomröstning. Resultatet från omröstningen ska nu upp till Luleås politiker för vidare behandling.

Den 9 november genomförde Luleå sin första kommunala folkomröstning, enligt beslut i kommunfullmäktige. Frågan som Luleåborna fick möjlighet att ta ställning till gällde Luleås skolstruktur. Antalet röstberättigade vid folkomröstningen var 63 041 personer.
Av dessa röstade 24 068 personer, vilket innebär ett valdeltagande om totalt 38,2 procent.

Frågan om Luleås skolstruktur

Luleåborna hade två alternativ att ta ställning i folkomröstningen.
Alternativ 1: Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.

Alternativ 2: Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns långsiktiga vision och utvecklingsplan.

Valnämnden fastställde resultatet från folkomröstningen den 10 november.

Röstfördelningen visade att Alternativ 1 fick 21 907 röster, vilket motsvarar 91,02 procent av avgivna röster. Alternativ 2 fick 1 774 röster, motsvarande 7,37 procent av avgivna röster.

Politikerna avgör

Det är kommunen som beslutar om en folkomröstning ska hållas. Sådana folkomröstningar är alltid rådgivande och politiken kan välja om och hur mycket hänsyn de ska ta till resultatet.

Nu ska alltså resultaten behandlas av Luleås kommunpolitiker. Kommunstaben föreslår att det blir kommunfullmäktige som ska besluta om fortsatt hantering av frågan.

I ett första skede ska dock kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställning i frågan. Detta sker vid nästa sammanträde i Luleå den 23 november. Därefter går ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut om fortsatt inriktning.

Preliminärt datum för behandling i kommunfullmäktige är den 21 december.

Dagens arbetsutskott 23 november

Ärendet "Fortsatt hantering av frågan om skolstruktur efter genomförd folkomröstning" var ett av åtta ärenden som hanterades vid dagens möte för kommunstyrelsens arbetsutskott.

S och M presenterade i dag ett gemensamt yrkande i ärendet. De föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

  1. Att avbryta verkställighet av de beslut som ännu inte är genomförda enligt beslutet om framtidens skola.

  2. Att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i en öppen och förutsättningslös process utreda och föreslå struktur för skolor och förskolor områdesvis. Utredningen ska ske etappvis för de olika geografiska områdena och ska bygga på nyproducerade underlag och kostnadskalkyler genomförda med hjälp av extern kompetens.

  3. Att redan verkställda beslut om skolnedläggningar kvarstår.

  4. Att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda om förskolan i Vitå kan flyttas till Vitåskolans lokaler och att skolbyggnaden i framtiden kan fungera som förskola och pedagogisk omsorg.

  5. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram ett förslag till inriktning för kommunal service på landsbygden.

  6. Att rikta ett lönelyft till lärare inom grundskolan på 1 procent utöver normal lönerevision.

– Vi har haft en folkomröstning som engagerat många medborgare och vi har nu ett resultat att förhålla oss till. De förslag vi lägger idag visar hur vi vill gå vidare utifrån resultaten från folkomröstningen, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget och ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Övriga ärenden

Bland övriga ärenden finns "Ekonomisk månadsrapport" samt "Ägardirektiv Luleå Kommunföretag AB".

Hela ärendelistan samt mer information om politiska sammanträden och möten hittar du på lulea.se härlänk till annan webbplats

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

18 november 2020
Uppdaterad: 23 november 2020.

Logotyp