Rivningslov för Sunderbygården

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att godkänna rivningslov för Sunderbygården på Hägnan. Det blev även ja till fortsatt energi- och klimatrådgivning samt bygglov för padelbana i Råneå.

Inom Friluftsmuseet Hägnan finns Sunderbygården (inte med på bild). Nämnden beslutade att godkänna rivningslov.

Ja till rivningslov för Sunderbygården

Miljö- och byggnadsnämnden ställde sig bakom avdelning miljö och byggs förslag att godkänna rivninglov av Sunderbygården på Friluftsmuseet Hägnan. Det är kultur- och fritidsförvaltning som har ansökt om rivningslov. Anledningen är byggnadens dåliga skick och den höga kostnad det skulle innebära att återställa byggnaden.

– Ärendet har beretts inför beslut både på bredden och på djupet. En utredning har genomförts av tredje part för att bestämma det kulturhistoriska värdet på byggnaden. Där framställs att byggnaden har en viss betydelse för sammanhanget, men att det byggnaden inte har något formellt skydd i en detaljplan eller att det kulturhistoriska värdet inte är av den omfattningen att den måste bevaras. Det ligger till grund för beslutet att bevilja rivningslov, förklarar Maritha Meethz som är ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Bakgrund

Sunderbygården flyttades från Sunderbyn till Hägnan år 2000 och ingår således inte i den ursprungliga bebyggelsen. Byggnaden ligger inom riksintresset för kulturmiljövården, i Världsarvsområdet Gammelstad, inom Länsstyrelsens kulturmiljöprogram och inom fornlämningsområde Gammelstad. Området Hägnan är även utpekad i Luleå kommuns översiktsplan från 2013 som kulturhistoriskt värdefull.

Enligt besiktningsprotokollet är huset i så dåligt skick att det till största delen behöver ersättas för att återfå ett sådant skick att det går att använda. Då byggnaden är ditflyttad anses den ha ett lägre kulturhistoriskt värde i förhållande till resten av byggnationerna.

Sammantaget gör avdelning miljö och bygg bedömningen att rivningslov kan beviljas eftersom byggnadens påverkan på Hägnans kulturmiljö som helhet är marginell.

– Vi har förståelse och respekt för att det finns olika syn på husets värden och vi verkar alltid för att viktiga kulturmiljöer kan användas, utvecklas och bevaras i kommunen. I detta fall har byggnaden inget formellt skydd i någon detaljplan och de utredningar som är gjorda har bidragit till vår bedömning i ärendet, säger Patrik Wallgren, chef för avdelning miljö och bygg.

Fortsatt rådgivning kring energi och klimat

Avdelning miljö och bygg ansvarar för kommunens energi– och klimatrådgivning. Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten och nu är det dags att söka nytt ekonomiskt stöd för 2021-2022. Nämnden beslutade att godkänna verksamhetsplanen som ligger till grund för ny ansökan om finansiering.

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till hushåll, allmänhet, små- och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Fokus ligger på förnybar energi, energieffektivisering, energieffektivt byggande och fossilfria transporter.

Padelbana till Råneå

Nämnden beviljade bygglov och startbesked för nybyggnad av padelbana i närheten av Kängsön i Råneå.

Det är Råneå Brottarklubb som har sökt bygglov för ny utomhuspadelbana som placeras på en befintlig gammal tennisplan. Padelbanan ska användas under perioden 15 maj - 15 september och Råneå Brottarklubben kommer att ansvara för drift, skötsel och underhåll.

Nya kontor och industrilokaler till Björsbyn

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade Fönsterproffsen Norr AB bygglov för nybyggnad av två verksamhetslokaler för kontor och icke-störande verksamheter samt förråd på fastigheten Björsbyn 1:12.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Jennie Pettersson

Uppdaterad: 26 mars

Logotyp