Så slår corona mot kommunens ekonomi

Det första delåret 2020 har präglats starkt av coronapandemin, visar årets första delårsrapport. Hur påverkas Luleå kommuns ekonomiska förutsättningar av coronapandemin? Vilka konsekvenser får det? Det är några av frågorna som diskuterades när rapporten presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott i dag.    

Sammanlagt fyra ärenden kom upp till politisk beredning på dagens sammanträde i Luleå. Två av dessa rör kommunens ekonomi och bägge två präglas av coronapandemin: förenklad delårsrapport per april 2020 samt ombudgetering och justering av kommunbidrag 2020.

Ökade kostnader - uteblivna inkomster.  Luleå kommuns ekonomi påverkas av den pågående pandemin. Det visar kommunens delårsrapport, som presenterades i dag. 

Luleå kommuns förenklade delårsrapport per april 2020

I dag presenterade kommunens ekonomichef en förenklad delårsrapport för perioden januari-april 2020. Den ger bland annat en prognos på hur kommunens ekonomi påverkats - och framöver kommer att påverkas - av coronapandemin. 

Rapporten visar att det första delåret har präglats starkt av pandemin. Vissa av kommunens verksamheter har haft hög arbetsbelastning och har fått omprioritera sina uppdrag och uppgifter. Flera verksamheter uppvisar minskade inkomster, bland annat genom uteblivna intäkter för evenemang, utbildningar och liknande. Sjukfrånvaron hos personalen har varit något förhöjd under perioden. Kommunen har haft en beredskapsplanering för eventuellt försämrat läge och har sammanfattningsvis kunnat hantera påfrestningarna.

Den ekonomiska prognosen för helåret visar utifrån nu kända förutsättningar på ett överskott med 112 miljoner kronor vilket är drygt 40 miljoner kronor högre än budgeterat resultat. Vad gäller prognosen finns dock en stor osäkerhet beroende på den pågående pandemin.

– Utifrån de här prognoserna ser vi ett relativt stabilt läge för året och det är givetvis positivt. Vi ser också att de statliga bidragen ger effekt för kommunens ekonomi, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande. 

Rapporten presenteras i sin helhet på www.lulea.se inom kort. Nästa delårsrapport presenteras i augusti.  

Ombudgetering och justering av kommunbidrag 2020

Enligt förslaget - som godkändes av arbetsutskottet - ska ett särskilt anslag för Covid-19 skapas och placeras inom kommunstyrelsens finansförvaltning. Beloppet uppgår till åtta miljoner kronor.

Syftet med anslaget är att kunna anvisa budget om behov uppstår kopplat till pågående pandemi. Det innebär att nämnderna bättre ska kunna hantera minskade inkomster eller ökade kostnader som en konsekvens av pandemin. Nyttjandet av dessa medel kommer att hanteras som separata ärenden för beslut i kommunstyrelsen. 

– Vi vet inte hur resten av året kommer att se ut. Det här anslaget ger oss en ekonomisk fallhöjd i ett läge som är ganska osäkert, kommenterar Lenita Ericson.

Tips! Har du frågor som rör kommunens ekonomi? Fredag den 5 juni sätter vi upp en chat med Luleås kommunalråd Lenita Ericson. Passa på att ställa dina frågor direkt till henne. Chatten pågår live på vår webbplats www.lulea.selänk till annan webbplats mellan klockan 12.30-13.30. Om du vill kan du istället ställa dina frågor i förväg från klockan 11.00.

Markanvisning till Hällbacken etapp 3

På Hällbacken etapp 3 finns i gällande detaljplan ett område avsatt för radhus. En förfrågan har inkommit från Ekeblad Bostad om att bebygga området med parhus i bostadsrättsform. Enligt förslaget innebär det uppförande av 28 nya parhus. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja denna markanvisning.  

Nytt avtal mellan polisen och Luleå kommun

Luleå ska vara en trygg och säker kommun att både bo i och vistas i. För att uppnå detta vill Luleå kommun och polisen hitta bra sätt att samarbeta. Arbetet ska bedrivas långsiktigt och uthålligt. Förslaget som utskottet ställde sig bakom är att en ny samverkansöverenskommelse ska undertecknas inom kort. Avtalet ska gälla för perioden 2020-2023.        

FAKTA

  • Du hittar mer information om Luleå kommuns politiska möten och sammanträden på www.lulea.selänk till annan webbplats

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

28 maj 2020
Uppdaterad 1 juni

Logotyp