Skärpning av internkontroll

Kommunstyrelsen beslutade på måndagens sammanträde om nästa års obligatoriska kontrollmoment. Det betyder att delegationsbeslut gällande direktupphandlingar ska alltid rapporteras till kommunstyrelsen som även följer upp avtalstrohet gentemot upphandlade leverantörer.

Fem kontrollmoment ska bli obligatoriska för kommunens verksamheter nästa år.

Kontrollmomenten innebär att kommunen kontrollerar och säkerställer att

  • verksamhetens statistik är könsuppdelad
  • gällande policy och riktlinjer för ett etiskt förhållningssätt följs
  • dataskyddsförordningen GDPR följs
  • avtalstrohet gentemot upphandlade leverantörer
  • delegationsbeslut gällande direktupphandlingar återrapporteras.

– Det är av stor vikt att våra interna kontroller fungerar väl och att kommunstyrelsen och nämnderna följer upp kontrollerna, säger kommunstyrelsens tjänstgörande ordförande Lenita Ericson (S).

Nu är det upp till nämnderna att implementera dessa kontrollmoment i sina respektive internkontroller.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Shutterstock

03 december 2019

Logotyp