SM i manlig gymnastik till Luleå

Ja till ett veteranmonument i Luleå och ja till en ansökan om sponsring för SM i manlig gymnastik. Det är några av frågorna som kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade vid dagens sammanträde. Dessutom fattades ett beslut i frågan om den så kallade D-hallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i Luleå två gånger per månad. På dagens sammanträde den 13 september behandlades totalt 10 ärenden. Utskottet behandlade bland annat frågan om en återremiss gällande isytorna i D-hallen. De tog även ställning till ett E-förslag om ett veteranmonument i Luleå samt en evenemangsansökan för SM i gymnastik.

Svenska gymnastikförbundet har utsett Luleå som värdstad för årets SM i manlig artistisk gymnastik. Tävlingarna hålls på Arcushallen 17-19 september.

SM i artistisk gymnastik

Svenska Gymnastikförbundet har utsett Luleå som värdstad för genomförande av SM i manlig artistisk gymnastik. Tävlingen ska gå av stapeln 17-19 september 2021 och inkluderar även tävlingar som Junior-SM och Ungdomscupen. Lulegymnasterna är lokal arrangör för arrangemanget, som sker i den nya gymnastikhallen på Arcus i Luleå.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fbeslutade i dag att delfinansiera SM i manlig artistisk gymnastik år 2021 med 31 900 kronor. Medel anvisas från anslaget för evenemang.

– Det är roligt att evenemangen kommit igång i Luleå, och att vi med vår nya gymnastikarena vid Arcus kan vara värd för detta SM, säger Carina Sammeli.

E-förslag om veteranmonument i Luleå

Ett e-förslag har inkommit till kommunen, som föreslår ett upprättande av minnesplats/veteranmonument i Luleå. I dagsläget finns en minnessten inne på F21, men den är inte tillgänglig för allmänheten och kan därför inte räknas till en naturlig samlingsplats för våra veteraner. Förslagsställaren föreslår därför att Luleå kommun ska inrätta en minnesplats med ett minnesmärke/veteranmonument för att hedra våra veteraner. E-förslaget har fått 88 röster. 

Frågan har utretts av kommunstaben som bland annat begärt in yttranden från stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta bifalla e-förslaget att veteranmonumentet placeras i Hermelinsparken. Förutsättningarna är att minnesstenen bekostas av Försvarsmakten och att kostnad för markåtgärder och drift tillförs stadsbyggnadsförvaltningen. Utskottet biföll i dag förslaget.

– Jag ser fram emot att med Försvarsmakten kunna skapa ett veteranmonument i Luleå, säger Carina Sammeli.

Isytor i D-hallen

D-hallen, eller Nåidenhallen som den också kallas, uppfördes 2008. Senhösten 2020 stängdes den på obestämd tid eftersom den har en osäker konstruktion. Stadsbyggnadsförvaltningen har därefter tagit fram olika alternativ för att antingen reparera eller ersätta ishallen.

Kommunstyrelsen föreslog 2021-06-07 kommunfullmäktige att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att omgående påbörja rivning av D-hallen. På fullmäktiges sammanträde 2021-06-21 återremitterades ärendet med motiveringen att det behövdes ett bättre beslutsunderlag. Nu har stadsbyggnadsförvaltningen fört ytterligare dialoger med Nåiden, vilket har resulterat i en överenskommelse om reparation av takkonstruktionen.

Hallen ska vara klar att nyttja från årsskiftet 2021/2022. Luleå kommun betalar 12 200 tkr för ombyggnationen och kostnaden hanteras inom stadsbyggnadsnämndens ram. Förslaget som utskottet idag ställde sig bakom, är att ärendet ska avskrivas från ytterligare handläggning.

– Då vi nu har ett avtal med Nåiden Bygg om ombyggnation av D-hallen är förslaget att ärendet avskrivs. Jag är glad över att vi kommit överens med Nåiden och redan denna säsong kan öppna hallen med ett säkert tak, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Länk till artikel om D-hallen Länk till annan webbplats.

Brister även i Sunderby ishall Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Svenska gymnastikförbundet, Luleå kommun 

Uppdaterad 13 september

Logotyp