Socialnämnden: delårsuppföljning, förändrade avgifter och nya statsbidrag

Den 16 september behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt sju ärenden som sedan går till socialnämnden för beslut 30 september. Bland annat delårsuppföljning och förändrade avgifter i hemsjukvården. Dessutom ansökningar om prestationsbaserade bidrag.

Delårsuppföljning av socialnämndens verksamhetsplan 2021

Uppföljningen gäller socialförvaltningens uppmätta resultat, under perioden januari till augusti, kopplat till socialnämndens prioriterade områden och kommunfullmäktiges utvecklingsområden. Trots pandemin rapporterar förvaltningen att prognosen visar att man uppnår de flesta målen för helåret.

Bland annat under utvecklingsområdet Ökad jämlikhet kan nämnas att förvaltningen erbjuder kostnadsfritt råd och stöd inom området folkhälsa. Ett exempel på det är ROS-mottagningen som riktar sig till personer som har ett riskbruk eller ett skadligt bruk av alkohol, droger eller spel om pengar, samt till anhöriga till någon med denna problematik. Under perioden har 90 nytillkomna ärenden (57 % kvinnor och 43 % män) vänt sig till Råd och stödmottagningen (ROS). Av dessa är 43 % som söker stöd för egen del och 57 % anhöriga.

Ett annat exempel under folkhälsa är Äldresupporten. Under perioden har 300 kontakter tagits, huvudsakligen av ensamboende personer över 75 år, 172 kvinnor och 128 män, av dessa är 46 nya kontakter. Äldresupporten har erbjudit och genomfört digital grupp för finsktalande, uppsökande telefonkontakter, utflykter utomhus i mindre grupper, träningsgrupp, digitala fikagrupper, sociala hälsofrämjande gruppträffar.

I området folkhälsa ingår Äldresupporten som under första delåret tagit 300 kontakter, huvudsakligen med ensamboende personer över 75 år. Digitala fikagrupper har varit en av flera aktiviteter under pandemin.

Förändrade avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Från och med 1 januari 2022 föreslås att

  • Avgiften för hembesök höjs från 250 kr till 300 kr och hamnar då på samma nivå som regionen för besök hos sjuksköterska eller annan personal.
  • Avgiften för medicinsk fotvård tas bort för alla som ingår i den kommunala hälso- och sjukvården.
  • Avgiften för inkontinenshjälpmedel höjs från 170 kr till 300 kr.
  • Avgifter för hjälpmedel
    • Stimulator för smärtlindring, TENS, som endast kan förskrivas för korttidslån och som del i behandling, blir nu avgiftsfritt.
    • Madrasser kan inte längre förskrivas, Länsservice hjälpmedelsverksamhet säljer inte längre produkter till patienter.

Ansökan om prestationsbaserade statsbidrag

Två statsbidrag föreslås rekvireras av socialnämnden. Det ena bidraget handlar om att minska timanställningar inom den kommunala vård och omsorgen till äldre och syftar till att stärka kvaliteten samt öka tryggheten inom äldreomsorgen. Luleå kommun kan ansöka om 16 003 805 kr.

Det andra bidraget handlar om att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden, och därmed öka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. Luleå kommun kan ansöka om 7 989 882 kr.

Ansökan för båda statsbidragen går till Socialstyrelsen och beviljade pengar kan användas under 2022 och 2023. Utbetalning planeras till andra kvartalet 2022.

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 16 september Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Petttersson

Foto: Shutterstock

Logotyp