Socialnämnden om budget och bostäder

Socialnämnden ställde sig på sitt sammanträde idag bakom budgeten för 2020 och en bostadsförsörjningsplan för personer som behöver stöd och hjälp enligt lagkrav.

Socialförvaltningen har analyserat ekonomin i förhållande till verksamhetens behov. Det totala behovet för 2020 är 50,3 miljoner kronor inklusive effektiviseringen på 28,4 miljoner. Budgeten innehåller både förslag till besparingar och satsningar.

Budgeten för 2020 är ett av nio ärenden som socialförvaltningens arbetsutskott behandlar på torsdag 5 december.

De förslag som beräknas ge störst kostnadsminskningar är effekterna av förebyggande arbete och samverkan kring psykisk hälsa, ett förändrat avgiftssystem, stängning av tillfälliga platser och samverkansvinster gällande kost. Även en översyn av organisationen beräknas ge en kostnadsminskning tillsammans med effekter av användandet av ny teknik, samverkan i E-nämnden och ett nytt verksamhetssystem.

Socialnämndens budget innebär även satsningar på bostäder för socialnämndens målgrupper och verksamhetsutveckling samt att täcka kostnadsökningar för personlig assistans.

– Arbetet med åtgärder har pågått över ett år och de förslag som läggs kommer från verksamheterna, några är redan beslutade och andra kommer upp inom kort, säger Ida Johansson, avdelningschef ekonomi och infrastruktur.

Bostadsförsörjningsplan 2019–2025

Luleå kommun växer och den bostadsbrist som finns drabbar socialnämndens utsatta målgrupper som ofta har komplexa behov.

– Socialförvaltningen har inte kunnat skapa och bygga nya boendeplatser i samma utsträckning som nya beslut om boenden tagits. Vi har därför tagit fram en bostadsförsörjningsplan så att vi kan arbeta mer strategiskt och effektivt för att möta behovet, säger Raimo Roininen, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen.

Bostadsförsörjningsplanen gäller för barn, unga och vuxna som ska ges möjlighet till stöd och hjälp till en bostad enligt kraven i socialtjänstlagen, SoL, samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Socialnämndens avsikt är att tillgången till bostäder för dessa målgrupper ska förbättras.

Asta Svenssons arv

När Asta Svensson avled 2006 testamenterade hon sin egendom till Luleå kommun och de äldre i Nederluleå församling. Astas vilja var att hennes pengar skulle användas inom vård och omsorg där socialförvaltningen tillhandahåller någon form av insats. Syftet var att ge de äldre något extra som inte vanligtvis ingår i kommunens insatser och som medför en ytterligare höjning av livskvaliteten.

Socialnämnden har i år beviljat 691 300 kr fördelat på tio verksamheter inom hemtjänsten, äldreboenden, dagverksamhet och gruppbostad. Pengarna ska gå till att ge guldkant på tillvaron, exempelvis underhållning, utflykter, fester, restaurangbesök, material till kreativa och fysiska aktiviteter med mera.

Föredragningslista till socialnämndens arbetsutskott den 5 december länk till annan webbplats

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

29 november 2019

Uppdaterat 19 december 2019

Logotyp