Tvist om enskilda avlopp på Hertsölandet

Boende och fritidshusägare på Hertsölandet som har enskilda avlopp går i väntans tider. Orsaken är en tvist mellan sex fastighetsägare och Luleå kommun. Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunens förbud av anläggningarna och nu har miljö- och byggnadsnämnden gått vidare till högsta instans. Om domstolen väljer att ta upp någon av fallen kan det bli prejudicerande även nationellt.

Omkring 160 personer hade kommit till Hertsöskolans aula när kommunens miljö- och byggavdelning tisdag den 14 april bjöd in till ett informationsmöte om läget kring enskilda avlopp på Hertsölandet. Kommunen ville informera fastighetsägarna om vad som är på gång med anledning av de överklaganden som har gjorts både av privatpersoner men också av kommunen.

2016 gjordes en inventering av enskilda avlopp på Hertsölandet. Resultatet blev att 126 fastighetsägare fick förbud att använda sina anläggningar eftersom de är bristfälliga och riskerar att förorena dricksvattenbrunnar på området. Sex ärenden har nu överklagats hela vägen till högsta instans.

Inom ett par månader väntas mark- och miljööverdomstolen lämna besked om de kommer att ta upp någon av de sex ärendena.

De sex fastighetsägarna överklagade kommunens beslut till länsstyrelsen, som gav kommunen rätt. Därefter överklagades länsstyrelsens beslut vidare till mark- och miljödomstolen som höll med fastighetsägarna och upphävde förbuden.

Kommunen håller inte med mark- och miljödomstolens bedömning och har överklagat beslutet till högsta instans, mark- och miljööverdomstolen. Bland annat anser kommunen att det finns olika uppfattning om hur risken för människors hälsa skattats.

– Vi har överklagat beslutet för att vi vill få en prejudicerande dom. Vi anser att mark- och miljödomstolens beslut avviker från gällande praxis, säger miljöinspektör Joel Domeij.

Nu väntar kommunen på besked om domstolen tar upp någon av de sex ärendena, vilket kan dröja ett par månader. Ett beslut som fastställs av mark- och miljööverdomstolen kan bli prejudicerande även nationellt.

Förlängd tidsfrist - bedöms från fall till fall

Övriga fastighetsägare som har fått beslut om att åtgärda sina avloppsanläggningar redan under 2019 kommer att få förlängd tidsfrist.

– Vi kommer att gå igenom de ärenden där förbuden träder i kraft under 2019 och göra en bedömning från fall till fall om det går att flytta fram tiden för förbudet. Det för att ge fastighetsägarna mer tid till att åtgärda avloppet, säger Joel Domeij.

Även övriga ärenden som ligger längre fram i tiden kommer att ses över och bedömas individuellt. Om datumet för ikraftträdande ligger långt fram i tiden är det inte säkert att datumet ändras.

– Vi måste göra en bedömning av vilken risk de enskilda avloppen innebär för människors hälsa, säger Joel Domeij.

Miljö- och byggnadsnämnden kommer inte ta ut några extra avgifter i samband med att ny bedömning, eller eventuella nya beslut gällande förfallodatum på förbud, görs av avloppen i Hertsölandet.

Det här har hänt:

  • 2016 genomförde miljö- och byggnadsnämnden en inventering av enskilda avlopp på Hertsölandet.

  • 2017 meddelade miljö- och byggnadsnämnden 126 förbud.

  • På initiativ av Hertsölandets byaförening påbörjade länsstyrelsen en prövning om kommunens skyldighet att inrätta vatten och avlopp i området.

  • 17 december 2018 meddelade länsstyrelsen att kommunen är skyldigt att följa sin utbyggnadsplan och att kommunalt vatten och avlopp ska vara inrättat senast år 2032.

  • Domen överklagades av boende på Hertsölandet som anser att 14 år är en för lång tid att invänta kommunalt vatten och avlopp.

  • Mark och miljödomstolen avslog överklagan.

  • Sex fastighetsägare överklagade kommunens beslut om förbud till länsstyrelsen och senare till mark- och miljödomstolen.

  • Mark- och miljödomstolen meddelar att de sex förbuden ska upphävas, ett av huvudargumenten är just att länsstyrelsen förelagt kommunen att ordna vatten och avlopp för området.

  • 9 maj 2019 lämnade miljö- och byggnadsnämnden in överklaganden av mark- och miljödomstolens beslut till högsta instans, mark- och miljööverdomstolen.

FAKTA

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

17 maj 2019

Logotyp