Vattentorn, vattenskydd, driftbudget

Stadsbyggnadsnämnden ställde sig bakom arbetsutskottets förslag vid sammanträdet den 30 januari. Bland annat när det gäller grundvattentäkt i Högsön samt driftbudgeten för 2020.

Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att anta skyddsområde och skyddsföreskrifter för Högsöns grundvattentäkt.

Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av Högsöns vattentäkt med tillhörande grundvattenmagasin. Vatten är ett livsmedel och en av de viktigaste komponenterna för att uppnå en god livskvalitet.

För att säkerställa vattenförsörjningen i kommunen ska nya vattentorn byggas och en grundvattentäkt bli skyddsområde.

Kommunen föreslår också att upphäva ett antal vattenskyddsområden till vattentäkter som inte längre nyttjas för vattenuttag. Motivet är att dessa vattentäkter inte längre utgör någon reserv på kort eller lång sikt för den kommunala vattenförsörjningen.

Driftbudget 2020

Stadsbyggnadsbyggnadsnämnden godkände stadsbyggnadsförvaltningens förslag till driftbudget 2020. Förutsättningar för fördelningen har varit 2019-års ram som reviderades av kommunfullmäktige i oktober 2019 vilket bland annat innebar att stadsbyggnadsnämndens budget minskades med 24 miljoner kronor för 2020. Dessutom har förvaltningen omorganiserats från och med 1 januari 2020 vilket påverkar fördelningen av driftbudgeten.

Förvaltningens förslag till effektiviseringar innebär bland annat interna effektiviseringar på drygt 11 miljoner kronor, yteffektivisering (reducerad lokalyta) med 8 miljoner kronor samt ökade intäkter för parkering med 4,8 miljoner kronor.

Vattentorn i sörbyarna

Två nya vattentorn är under uppbyggnad i Måttsund och Antnäs. Syftet är att säkerställa vattenleveranserna i Sörbyarna. Etapp ett genomfördes under hösten och under 2020 ska etapp två genomföras.

På grund av de ökade kostnader som framkommit under etapp ett krävs utökat igångsättningstillstånd innan etapp två kan påbörjas. De ökade kostnaderna beror bland annat på svårare markförhållanden än förväntat samt dyrare betongentreprenad och rostfria installationer.

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott har godkänt ny projektbudget på 62,2 miljoner samt beviljat utökat igångsättningstillstånd.

Lekplats i stadsparken

Ett e-förslag om en ny lekplats i Stadsparken gestaltad som en miniatyr av Gammelstads kyrkby med kyrkan och kyrkstugorna har lämnats in.

Stadsbyggnadsnämnden avslår e-förslaget med motiveringen att stadsparkens ombyggnad redan är upphandlad och därför kan förslaget inte beaktas.

I den nya utformningen kommer en plats för lek och samvaro med anknytning till Norrbotten att utföras centralt placerad i parken.

Bland annat kommer en lekställning i form av Norrbottens landskapsfågel att byggas.

Förvaltningen anser dock att idén med lekplats som anknyter till kyrkbyn är intressant och kan vägas in i planeringen av framtida investeringsprojekt.

Se alla ärendenlänk till annan webbplats

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

10 januari 2020

Uppdaterad 3 februari 2020

Logotyp