Verksamhetsplan och budget på BUN

Beslut om verksamhetsplan för 2023, budget och ekonomiska satsningar stod på agendan vid barn – och utbildningsnämndens sammanträde den 25 januari.

Verksamhetsplanen sammanfattar barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering för planeringsåret. Planen tar upp nämndens fyra prioriterade mål, identifierade utifrån grunduppdraget och gäller för perioden 2023-2025. Verksamhetsplanen omfattar även driftsbudget samt investeringsbudget.

– För att ge långsiktighet i styrningen och ge målen möjlighet att få ordentlig genomslagskraft i verksamheten, föreslås målen gälla för perioden år 2023-2025 istället för som tidigare endast ett år. Mål och mätetal följs upp i delårsrapport och årsredovisning, totalt tre uppföljningar per år, berättar Anette Lindero, verksamhetscontroller.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade bifall för verksamhetsmålen: Alla barn och elever får jämlik utbildning, alla barn och elever får jämställd utbildning, barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat och Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare. Samt la till ett nytt mål kring flickors behörighet till gymnasiet.

Föreslagna mål för verksamheten 2023-2025

  • Alla barn och elever får jämlik utbildning
  • Alla barn och elever får jämställd utbildning
  • Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat
  • Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare

Nämnden beslutade bifall för verksamhetsplanen med ett tilläggsyrkande om nytt mätetal kring flickors behörighet till gymnasiet.

Budget

Budgeten för barn- och utbildningsnämnden år 2023 uppgår till 2,033 miljarder kronor och beslut om fördelning av budgeten till respektive verksamhet togs av nämnden i december.

– De uppkomna kostnadsökningarna för kommande år har omhändertagits och det har gjorts omfördelningar inom respektive verksamhet för att organisera på bästa sätt utifrån tilldelad budget och det extra tillskottet på 6,5 miljoner kronor, säger Helena Jensen, HR/ekonomichef och biträdande skolchef.

Ekonomiska satsningar

Kommande år görs en hel del satsningar i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Förskolan fortsätter arbetet med strategiska satsningar för ökad kvalitet och likvärdig utbildning under mottot ”stärka inåt och jobba utåt”. Satsningen syftar främst till att stödja förskollärare i deras yrkesprofession och innebär att 60 förskollärare deltar på betald arbetstid på en skräddarsydd uppdragsutbildning om 7,5 högskolepoäng i samverkan med LTUs lärarutbildning.

Inom grundskolan är det fokus på tre långsiktiga utvecklingsområden - tillgängliga lärmiljöer, undervisningens kvalitet och styrning och ledning. Grundskolan fortsätter under 2023 också sitt stärkta fokus på elevernas skolnärvaro, vilket är centralt både för välmående och skolresultat.

Inom gymnasieskolan är förberedelserna igång för en internationell utbildning. Gymnasieskolan kommer att ansöka om att bli certifierad IB-skola och starta Diploma Programme, en utbildning med internationell läroplan, där alla ämnen är på engelska. Den treåriga satsningen på aktionsforskning fortsätter för att höja den generella kvaliteten i undervisningen. Det pågår också flera utvecklingsinsatser kring gymnasieskolans yrkesprogram och samverkan med företag och näringsliv har intensifierats utifrån de förestående industrisatsningarna.

Inom måltidsverksamheten pågår det ett arbete för att öka elevernas inflytande vid utformandet av lunchmenyn inom givna ramar och med målet att minska matsvinnet på respektive skolenhet.
Inom elevhälsan pågår utvecklingsarbetet, - prevention i samverkan (PIS) som ett treårigt projekt där elevhälsan och socialtjänsten ska utveckla samverkan och tidiga insatser för barn och unga. Detta då det finns behov att tidigt uppmärksamma och främja skolnärvaro, öka den psykiska hälsan, förebygga normbrytande beteende och uppmärksamma utsatthet.

Investeringar

Inom ramen för arbetet med skolstruktur pågår ett arbete med detaljplanering i Notviken och Gammelstad för att ge nämnden underlag för beslut om igångsättning första kvartalet 2023. För Centrum och Bergnäset pågår utredningar där förslag på inriktningar för skolstrukturen kommer lyftas till nämnden våren 2023.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Anders Alm

Logotyp