Årets sista utskott: Planerna för Mjölkuddens centrum

Mjölkuddens centrum byggdes på 1960-talet och nu ska området stärkas och utvecklas. Inom kort presenteras ett nytt detaljplaneprogram. Hur ser kommunens planer för området ut? Det var ett av ärendena som i dag gick upp till Luleås politiker, vid årets sista möte för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Fakta: Ett detaljplaneprogram ger i stora drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas. Till exempel var det är lämpligt att bygga bostäder, hur handel, vägar, parker eller torg ska planeras. Syftet är att lyfta frågor som är av betydelse för hela området och bygger på en långsiktig plan för området. Programmet kommer att utgöra underlag för flera separata detaljplaner.

Mjölkuddens Centrum är byggt under 1960-talet utifrån de ideal för stadsplanering som dominerade efter andra världskriget. Varje stadsdel skulle då ha ett lokalt centrum med service och gemensamma funktioner. Nu ska området stärkas och utvecklas. Ett nytt detaljplaneprogram presenteras inom kort.

Bakgrund i korthet

Under 2017 beslutade kommunstyrelsen att ett förslag till detaljplaneprogram för Mjölkuddens centrum ska tas fram. Det är Stadsbyggnadsförvaltningen som arbetat fram förslaget, som nu ska presenteras för politikerna.

Arbetet med programplanen har skett i samråd och dialog med fastighetsägare, verksamhetsutövare, myndigheter och kommunala förvaltningar. Samrådet har löpande annonserats i lokalpress.

Förslag för Mjölkuddens C

Mjölkuddens centrum är en viktig del av stadens infart. Enligt förslaget finns det behov av sammankopplade stråk och kopplingar mellan olika områden kring Mjölkuddens centrum. Det visar också på behovet av en utveckling av allmänna ytor, då dessa ger förutsättningar för attraktiva, trivsamma, gröna och tryggare utomhusmiljöer för de boende och dess besökare. Förslaget innebär att det kan bli möjligt med en förtätning av området, men nya bostäder, kontor och centrumverksamheter.

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat rekommendera kommunfullmäktige att godkänna detaljplaneprogrammet. I dag ställde sig kommunstyrelsens arbetsutskott bakom förslaget. Nu går frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut.

– Vi ser positivt på att vi nu tar fram ett detaljplaneprogram för Mjölkuddens centrum. Det här kommer att ge oss en helhetsbild av hur vi kan utveckla området på bästa sätt, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Dagens arbetsutskott 21 december

I dag den 21 december hölls årets sista sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott. De behandlade sammanlagt 18 ärenden. Bland annat detaljplaneprogram för Mjölkuddens centrum samt planuppdrag för del av Storheden.

Fastighetsbolaget Nyfosa har lämnat in en ansökan om planbesked för ny detaljplan för Storheden 1:37. Ansökan avser en förtätning inom Storheden med fyra nya byggnader för storskalig handel samt ett parkeringshus. Förslaget innebär att ny detaljplan för ökad byggrätt för storskalig handel prövas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förslaget och ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Storheden 1:37.

– Det är bra att vi har en aktiv politisk dialog om hur Storheden ska utvecklas. Vi vill fortsätta att utveckla området, med så liten påverkan för handeln i centrum som möjligt, säger Fredrik Hansson.

Bland övriga ärenden

  • Ekonomisk månadsrapport per 2020-11-30
  • Yttrande på förslaget till inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037
  • Förslag om medfinansiering av projekt LTU Green Fuels, 2021-2023 (ärendet återremitterades)


FAKTA

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

16 december 2020

Uppdaterat 21 december 2020

Logotyp