Bygglov för pumpstation på Lövskatan

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade vid sitt sammanträde den 27 maj bygglov för pumpstation på Lövskatan som en del i VA-projektet Östra länken.

Stadsbyggnadsförvaltningen har ansökt om bygglov för nybyggnad av pumpstation för spillvatten med en byggnadsarea om 180 kvadratmeter på fastigheten Lövskatan 9:1.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov med motiveringen att sökt åtgärd är förenlig med detaljplanens syfte och att pumpstationen tillgodoser ett allmänt intresse då den ingår i Luleå kommuns vatten- och avloppssystem.

En pumpstation föreslås byggas på Lövskatan.

Här föreslås den nya pumpstationen på Lövskatan placeras.

Berörda sakägare har haft tillfälle att yttra sig över ansökan och ett antal synpunkter har kommit in från boende i stadsdelen Lövskatan.

Stadsbyggnadsförvaltningens ombud för Östra länken har tagit del av inlämnade synpunkter. Ombudet uppger att den tänkta placeringen efter omfattande utredningar har bedömts vara det mest fördelaktiga alternativet, och att pumpstationen kommer att ha en begränsad påverkan på områdets naturvärden samt användning som rekreationsområde. Vidare tillgodoser pumpstationen ett allmänt intresse då den ingår i Luleå kommuns vatten- och avloppssystem.

Avdelning miljö och byggs bedömning är att sökt åtgärd har en lämplig placering och utformning då den sett till sin volym och arkitektur knyter an till omgivande förhållanden och bidrar till en god helhetsverkan.

Nämnden behandlade vid sammanträdet den 27 maj totalt 16 ärenden, varav fyra gäller bygglov.

Två sammanträden i månaden

Under barmarkssäsongen är trycket som störst på miljö- och byggnadsnämnden. För att effektivisera ärendehandläggningen och beslutsfattandet har nämnden valt att under perioden april till september sammanträda två gånger i månaden istället för en. Syftet är att i större utsträckning möta medborgarnas och företagens behov. Nästa sammanträde är den 10 juni.

Text: Monika Aunes

Bild: Luleå kommun

25 maj 2020

Uppdaterad: 28 maj 2020

Logotyp