Byggstök i centrala Luleå väntar

Småbåtsgatan är en till namnet relativt okänd gata men den används flitigt av alla som rör sig i området vid Ettans Båthamn. Nu ska gatan byggas om för att öka tillgängligheten på platsen. Alla verksamheter och boende i området mellan Tutti-Frutti (BRF-Södra Hamnen) och nya Kuststad kommer att påverkas under ett år framöver.

Arbetet i området är redan påbörjat vilket har märkts av i handelsområdet kring Ettans båthamn under en tid. Diös genomför till exempel en omfattande fasadrenovering av fastigheten där Willys och Röda Korset huserar, vilket direkt har påverkat parkeringsmöjligheterna för besökarna.

– Arbetet beräknas pågå till sista januari 2023. Men vi gör ett medvetet uppehåll under julveckorna 50–52 för att inte störa handeln alltför mycket, säger projektledare Fredrik Danell, från Diös.

Småbåtsgatan byggs om. Det innebär att området mellan Willys och Ettans Båthamn blir förändrat vad gäller parkeringsplatsernas placering. Ombyggnationen innebär även att det kommer att bli trafikstörningar i hela området mellan bostadsområdena Tutti-Frutti (BRF-Södra Hamnen) och Kuststad. Även tung trafik berörs genom att omledning för dem sker via Malmhamnsleden.

Säkrat VA-försörjningen i området

Projektet med att bygga om Småbåtsgatan har varit på tapeten länge. Redan 2017 skrevs de första planerna för området men av olika anledningar har byggstarten fått vänta.

– Vi har avvaktat färdigställandet av det nya bostadsområdet Kuststad, där tre fastigheter med 104 lägenheter i vartdera huset byggts upp, säger Johanna Riihiaho, från avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift. I samband med planerna för byggandet av bostäderna aktualiserades även behovet av förnyat spillvattenledningssystem på platsen.

– Spillvattenledningen är viktig för att säkra VA-försörjningen då området Södra Hamn står inför en förändring och utveckling. Det mest effektiva ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv samt för att minimera störningar för boende i området var att lägga ned ledningen i samband med de planerade arbeten i Småbåtsgatan, säger Johanna.

Spillvattenledningen är viktig för att säkra VA-försörjningen då området Södra Hamn står inför en förändring och utveckling. Under hösten har de boende i Kuststad haft en byggarbetsplats utanför fastigheterna.

Småbåtsgatan byggs om

– Vi ska genomföra en breddning av Småbåtsgatan i enlighet med förslaget till detaljplan. Det betyder att gatan utformas med längsgående parkering på ömse sidor om körfältet, gång- och cykelväg samt en trädrad på respektive sida om gatuparkeringarna, säger projektledare Emma Sailamaa på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Trafikstörningar under byggtiden

Eftersom området är välbesökt men begränsat med sin enda in- och utfart mot Södra Hamnleden kan vi räkna med att det kommer att bli trafikstörningar under året som kommer. Avstängningarna för schakt och byggande förflyttas vartefter projektet fortskrider och det bästa rådet är enligt entreprenören Andreas Kero från Nåiden – Följ anvisningarna på plats!

För att inte skapa alltför trånga passager mellan privattrafik och godstransporter till och från exempelvis, Byggvaruhuset Bygma, Cementa och matvaruleveranser till Willys kommer tung trafik, i den mån det är möjligt, att styras till en omledningsväg längs Malmhamnsvägen, Svartön och ha Svartövägen som alternativ in- och utfart. Vägen hålls enbart öppen för behöriga transporter och genomfart för privattrafik är förbjuden längs omledningsvägen. Följ trafikanordningar som gäller på området!

– Det här projektet är ett pussel med olika aktörer inblandade. Vi försöker få ihop alla delarna så att de kan genomföras i en logisk följd efter en fungerande tidplan, säger Emma Sailamaa, Luleå kommuns huvudansvarige för projekt "Småbåtsgatan".

– En av åtgärderna blir bland annat att vidga utfarten från Bangårdsgatan mot Södra Kungsgatan, säger Emma.

– Vi har ju även lokaltrafikens busslinje 65 som ska passera här och vi försöker hitta lämpliga hållplatser och färdvägar för dem. Vi har tänkt igenom hur det ska gå till och hoppas att det ska fungera för resenärerna utan allt för långa promenadavstånd, säger Jonas Johansson, på LLT- Luleå Lokaltrafik.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren
Illustration: Luleå kommun

Logotyp