Dagens utskott: uppdrag för hyreslägenheter

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom ett ärende som ger Lulebo ett uppdrag att årligen bygga mellan 75-150 bostäder. Detta är ett tillägg i det nya ägardirektivet för kommunens dotterbolag.

Lulebo föreslås få i uppdrag att säkerställa kontinuerligt byggande av hyresrätter genom att årligen bygga mellan 75-150 bostäder. Det föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott i ett tillägg till ägardirektivet för Lulebo AB.

– Lulebo är ett stabilt företag som oavsett konjunktursvängningar kan bidra med ett bostadsbyggande i Luleå. Det tryggar marknaden och byggbolag vet nu att det kommer att finnas ett kontinuerligt byggande. Tillsammans med andra aktörer i regionen så kommer detta beslut säkerställa att vi över tid har en nyproduktion i högre takt än tidigare, säger kommunalråd Lenita Ericson.

Förtätning av bostäder på Mjölkudden, ändrad detaljplan för fastigheten Kajan 16 samt ägardirektiv för kommunens dotterbolag var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott idag.

Ytterligare tillägg för Lulebo gäller bosättningsuppdraget där förslaget är att Lulebo, om det krävs för att undvika boendesegregation, även ska upplåta nyproduktion.

Kommunfullmäktige föreslås fastställa ägardirektiv för Luleå Kommunföretag AB:s dotterbolag som omfattar Luleå Energi AB, Lulebo AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Miljöresurs AB, Luleå Hamn AB, Nordiskt Flygteknikcentrum AB och Luleå Business Region AB.

Sammanlagt behandlade arbetsutskottet tio ärenden, bland annat förtätning av bostäder på Radiomasten.

Förtätning av bostäder på Radiomasten

Rikshem Bostäder AB vill bygga fler bostäder på Radiomasten där det idag finns 173 lägenheter. Två olika förslag på förtätning har presenterats som skulle innebära 140 alternativt 190 nya lägenheter. Den nya bebyggelsen i båda alternativen är fyra till fem våningar, vilket motsvarar de högre befintliga husen i området. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta och anta förslag till ändrad detaljplan för Mjölkudden 3:51, Radiomasten.

Planer för Kajan

Arbetsutskottet beslutade ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta och anta förslag till ändrad detaljplan för fastigheten Kajan 16 som ligger i centrum i korsningen Sandviksgatan – Trädgårdsgatan. Fastighetsägaren har önskemål om att utveckla fastigheten för verksamheter som möjliggör handel, kontor, hotell, bostäder, restaurang och nöjen vilket nuvarande detaljplan inte medger.

Bland övriga ärenden

  • Arbetsutskottet beslutade ställa sig bakom förslaget att inte gå vidare med markanvisning för Serneke Bygg AB:s ansökan för del av Östermalm 6:1.

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att anslå totalt 3 miljoner kronor under perioden 2020-2022 (1 miljon/år) till Luleå Business Region AB för projektledning och genomförande av påverkansinsatser i syfte att skapa tillväxt i regionen. Medel tas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.

  • Kommunstyrelsen föreslås godkänna arbetsmarknadsförvaltningens interna kontrollplan samt verksamhetsberättelse.

Text: Monika Aunes
Foto: Peter Rosén

05 februari 2020

Uppdaterad: 10 februari 2020

Logotyp