Fiskodling på land planeras

En storskalig fiskproduktion på land som på sikt producerar flera tusen ton röding per år kan bli verklighet i Norrbotten. Nu handlar det om att väcka intresse för projektet bland investerare och fiskodlingsföretag.

Det finns en stark internationell trend att fiskproduktion flyttar upp på land. Orsaken är bland annat globala hållbarhetsutmaningar och en ökad efterfrågan av livsmedel.

Hushållningssällskapet har under tre års tid i samarbete med Region Norrbotten, Invest in Norrbotten, Luleå Business Region och flera kommuner i Norrbotten, däribland Luleå kommun, drivit projektet Arctic Maritime Fish Farm. Syftet är att skapa förutsättningar för en ny livsmedelsindustri i Sverige, en storskalig landbaserad fiskproduktion i Norrbotten.

– Det är ett jättespännande projekt som förutom att det kan skapa en ny bransch med ökad självförsörjningsgrad även har en rad cirkulära synergier som även de skapar arbetstillfällen och tillväxt, säger Oskar Hederyd, affärsutvecklare vid Luleå Business Region.

Planer finns för två etableringar i Luleå kommun, en fiskodling i Sunderbyn och en i Jämtön vid E4:an. Planerna för Sunderbyn har kommit längst. Hushållningssällskapet höll samråd i höstas och nu pågår arbetet med miljökonsekvensbeskrivning. Inom ett år hoppas man ha miljötillstånden på plats.

Hållbar produktion

Analyser visar att det finns en stark internationell trend att fiskproduktion flyttar upp på land. Orsaken är bland annat globala hållbarhetsutmaningar och att en ökad efterfrågan av livsmedel kräver en ökad produktion som produceras på ett miljömässigt mer hållbart sätt. Istället för att släppa ut fekalier och foderrester i vattnet som sker vid traditionella kassodlingar, kan restflödena här samlas upp och användas som exempelvis biobränsle eller ekologiskt gödsel.

– Det forskas mycket inom detta område, och inom projektet har vi kontinuerlig kontakt med både forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) och Luleå tekniska universitet. Foderbiten är en utmaning, men här ser vi att det pågår många intressanta försök som på sikt kommer kunna ersätta mängden fisk i fodret och byta ut behovet av protein mot till exempel insekter. En annan intressant aspekt för hållbart och sunt producerat livsmedel är att antibiotika inte kan användas i en RAS-anläggning*, det slår ut anläggningens reningssystem, förklarar Oskar Hederyd.

Framtidens livsmedelsförsörjning

I norra Sverige finns unika egenskaper som grön el från vattenkraft, låga energipriser, överskott på energi i närhet till basindustrin, stora markområden runt de större städerna, rent vatten för fiskodling och kallt klimat som minimerar smittorisker och energiåtgång.

Luleå kommun stöttar projektet med 100 000 kronor, det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2020. Kommunen menar att projektet kommer att påskynda etableringen av en storskalig landbaserad fiskproduktion i regionen. Det är en viktig satsning för att skapa arbetstillfällen samt lösa framtidens livsmedelsförsörjning på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

* RAS-anläggning (Recirculation Aquaculture Systems) - vattnet renas i olika steg innan det därefter recirkuleras i anläggningen.

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

Logotyp