Förtätning i centrum

Det som nu är ett parkeringshus i centrum kan byggas om till 90 lägenheter, kontor och lokaler. Stadsbyggnadsnämnden ställde sig idag bakom förslaget till ny detaljplan för Tjädern. Nämnden beslutade även i ett extrainsatt ärende att ge stadsbyggnadschefen i uppdrag att upphandla moduler för barn- och utbildningsförvaltningens behov av ersättningslokaler för Hertsöskolan.

Här i centrum vid Norra hamn ligger det aktuella planområdet. Om detaljplanen för Tjädern 17 antas kan det innebära att omkring 90 nya lägenheter, lokaler och kontor kan bli verklighet där det idag bland annat finns ett parkeringshus.

Upphandling av skolmoduler

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att inte nyttja skollokalerna på Hertsöskolan från och med höstterminen 2021 på grund av byggnadens dåliga skick.

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en fuktskadeutredning och resultatet av utredningen har både stadsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden fått ta del av. Inga beslut är ännu tagna om skolbyggnadens framtid, renovering eller om byggnaden ska ersättas av nyproduktion.

Barn- och utbildningsförvaltningen har behov av ersättningslokaler för de elever som inte ryms i befintliga skolor och förskolor. Stadsbyggnadschefen fick idag uppdraget att upphandla moduler som kan fungera som ersättningslokaler för skolan.

Detaljplan för Tjädern i centrum

90 nya lägenheter samt lokaler för kontor och centrumverksamhet kan bli verklighet i centrala Luleå. Stadsbyggnadsnämnden ställde sig vid dagens sammanträde bakom förslaget till detaljplan. Beslut om detaljplanen fattas av kommunfullmäktige.

Området gäller Tjädern 17 i centrum där det i dag finns ett parkeringshus med in- och utfart från Nygatan och Skeppsbrogatan, samt lokaler för handel i två plan med entré från Storgatan.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för utökad byggrätt från 5 våningar upp till cirka 15 våningar med bostäder, lokaler för centrumverksamhet, kontor, parkering samt skapa förutsättningar för en mer attraktiv gatumiljö. Området anses ha goda förutsättningar att utvecklas och därmed bidra till utveckling av Luleå centrum.

Avslag för e-förslag om korsningen Mjölkuddsvägen – Storhedsvägen

Ett e-förslag som föreslår att korsningen mellan Mjölkuddsvägen och Storhedsvägen byggs om till cirkulationsplats alternativt planskild korsning har lämnats in. E-förslaget har fått 970 röster. Nämnden beslutade att avslå förslaget.

Stadsbyggnadsförvaltningen har utrett förslaget och kommit fram till att den föreslagna lösningen skulle kräva en ny detaljplan och att kostnaderna för föreslagen ombyggnad överstiger nyttan. Det skulle kunna ge oönskade effekter som till exempel mer genomfartstrafik på Mjölkuddsvägen samt ökad risk för köbildning på Storhedsvägen. Förvaltningen rekommenderar därför att kommunstyrelsen avslår e-förslaget. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget.

Stadsbyggnadsförvaltningen har undersökt alternativa lösningar som kan förbättra situationen i korsningen, som ryms inom befintlig detaljplan och som kan bli föremål för genomförande på kort eller lång sikt i framtida planer.

Dricksvattenledning Porsön – Rutvik

Arbetet med att bygga ny vattenförsörjning till Råneå har startat. Målet är att dra dricksvattenledningar från Porsön mot Rutvik och vidare mot Råneå.

Stadsbyggnadsförvaltningen har under vintern genomfört den första delen i byggandet av överföringsledningen. Arbetet har gått över förväntan och kostnaderna understiger budget med två miljoner kronor.

Arbetsutskottet godkände den 10 juni förvaltningens förslag att tidigarelägga uppstarten av sträckan mellan Porsön och Rutvik, och att sträckan inkluderas i tidigare igångsatt projektbudget.

Läs mer om arbetet med ny vattenförsörjning till Råneå

Bland övriga ärenden

  • E-förslag om gång- och cykelväg längs Kungsgatan och Storgatan- nämnden beslutade att avslå förslaget.
  • E-förslag om upprustning av Munkebergs strand - nämnden beslutade att avslå förslaget.
  • Nämnden ställde sig bakom förslag till namnsättning av utegym.
  • Motion (L) om att bevara det gamla Rådhuset.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Luleåfotograferna

Uppdaterat 10 juni

Uppdaterat 24 juni 2021

Logotyp