Hållbar dagvattenhantering

Risken för översvämningar ökar i takt med klimatförändringar och också när staden växer. Fler hus, gator, parkeringsplatser och asfalterade ytor gör att regnvatten blir kvar på ytan vilket skapar risk för översvämningar. Därför har kommunen tagit fram en plan för att säkerställa en hållbar och klimatmedveten dagvattenhantering.

Luleå växer och antalet invånare blir fler, därmed ökar också konkurrensen om utrymmet som ska finnas i staden. Ett tätare Luleå gör att andelen hårdgjorda ytor som t ex asfalt ökar och mark som kan ta hand om dagvatten minskar. Det här ökar risken för översvämningar vid kraftiga regn och kan innebära stora skador på infrastruktur, byggnader och vägar.

Kommunstyrelsen beslutade i går att anta en dagvattenplan som beskriver hur kommunen och externa aktörer ska arbeta med dagvatten inom Luleå kommun på ett långsiktigt och strategiskt sätt.

Regn är exempel på dagvatten och när regnet inte kan rinna undan ökar risken för översvämningar. Dagvattenplanen visar hur Luleå kommun ska jobba för en långsiktig och hållbar dagvattenhantering.

Även klimatförändringen innebär ökade risker för skyfallsöversvämningar följt av perioder med minskad nederbörd och minskade grundvattennivåer. Ökade regnmängder gör att risken för föroreningar till bland annat sjöar och vattendrag ökar vilket gör att högre krav måste ställas på rening av dagvatten.

Dagvattenplanen ska användas tidigt i planeringsprocessen och gäller vid all ny-och ombyggnation samt för åtgärder i den befintliga miljön.

Planerade åtgärder

Utifrån riktlinjerna har en rad åtgärder prioriterats och tidsatts. Här är några av planens planerade åtgärder:

  • Bygga dagvattenreningsanläggningar vid Hertsöfjärden (klart 2026) samt vid Björkskatafjärden (klart 2030)
  • Utreda förutsättningarna för dagvattenrening i Skutviken (klart 2030)
  • Utreda och utföra åtgärder för ökad kapacitet och säkerhet i dagvattenhanteringen på Storheden, inom vattenskyddsområdet sekundär skyddszon för Gäddviks vattenverk
  • Åtgärda höga dagvattenflöden längs Midgårdsvägen (klart 2021)
  • Säkerställa fördröjning uppströms Haparandavägen för att förhindra höga vattendjup vid järnvägsviadukten vid kraftiga regn (klart 2030)
  • Åtgärda översvämningsrisk i Västra Kvarnbäcken (klart 2030)
  • Utreda höga flöden längs Södra hamnleden (klart 2025)


FAKTA

  • Dagvatten är tillfälliga flöden av regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten.
  • Dagvattenplanen ger en bild av nuläget och en plan för framtida dagvattenhantering med mål, riktlinjer och åtgärder 2020-2030.
  • Den är framtagen utifrån EU:s ramdirektiv för vatten samt kommunens översiktsplan 2020

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén, Shutterstock

10 februari 2020

Logotyp