Med naturen som förebild

Det blir allt vanligare med naturliga metoder som hanterar regn- och smältvatten. Istället för att leda bort dagvatten under jord byggs öppna system vilket också minskar risken för översvämningar. I Kronandalen byggs nu synliga dagvattenlösningar både för att klimatanpassa och för att skapa vackra utemiljöer.

– Kronandalen blir ett exempel på att dagvatten även kan användas för att skapa vackra miljöer. Liknande lösningar kommer vi att se mer av när Luleå växer och när vi kompletterar de gamla systemen för att ta hand om ökad nederbörd i befintliga bostadsområden, berättar Petra Viklund, chef för kommunens VA-avdelning.

Träffparken i Kronandalen. Dammen är inte bara vacker att se på, den är också en av de öppna dagvattenlösningarna som byggs i området.

Dagvatten i Kronandalen

Kronanvägen som blir färdig 2023 får regnvattenbäddar, svackdiken, skelettjordar och andra så kallade biofilter för dagvatten.

– Vi har gjort en del av Kronans dagvattenlösning öppen för att fördröja flödet och ta tillvara vattnets estetiska kvaliteter i Kronandalen, säger Viktor Wäppling, landskapsarkitekt på Luleå kommun.

Dagvatten från delar av Kronanbacken och området kring sporthallen leds till Origoparken där dammen bildar en stor vattenspegel som ramas in med säv, blomvass, ängsull och annan fuktälskande växtlighet.

– Dammen rinner över och vattnet letar sig vidare via kanalstråket. Det porlar och rinner bland stenar och grus fram till Träffparkens damm. Det finns små fördämningar inbyggda i stråket för att öka fördröjningen och växter som är anpassade till miljön planteras, säger Viktor Wäppling.

Längs kanalstråket installeras ett ljudkonstverk som förhöjer upplevelsen. Med verket ”Och sen kom havet” tolkar konstnären Johan Tirén landhöjningen och ljuden är inspelade i Luleå skärgård. Konstinstallationen är färdig hösten 2022. Träffparkens damm omges av växter och ytor för umgänge och rekreation. Där sjunker partiklar till botten, vattnet magasineras och går sedan via rör till Lulsundsfjärden.

Ett steg på vägen

Viktor Wäppling och Petra Viklund hade gärna sett fler dammar med naturlig infiltration istället för rör men säger att förändring alltid börjar någonstans.

– VA-strukturen i Kronandalen anlades på traditionellt sätt för flera år sedan. Öppna dagvattenlösningar är lite nytt för Luleå och Norrbotten så med dammarna och kanalstråket i Kronandalen får vi en chans att inspirera och vidareutveckla för vårt klimat, säger Petra Viklund.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Sofia Lampa/Gunnel Vidén

Foto: Sofia Lampa

Logotyp