Nya kraftledningar avgörande för den gröna omställningen

För att den gröna industriomställningen ska bli verklighet, och för att möta de nya behoven av el i norra Sverige, planerar Svenska kraftnät att bygga två nya kraftledningar mellan Svartbyn i Boden och Hällmyran i Luleå. Nu pågår samråd och på onsdag den 20 september bjuder Svenska kraftnät in berörda markägare och allmänhet till öppet hus i Rutviks bygdegård i Luleå.

Med samhällsomställningen och den industriella revolutionen som pågår i Luleå och norra Sverige ökar kravet på utbyggd infrastruktur, däribland kraftförsörjningen.

Kraftförsörjningen är helt avgörande för omställningen och Luleås konkurrenskraft och tillväxt. Investeringar för både befintliga och nya industrier kräver mer el. Det gör också omställningen i samhället med ökat behov av att bland annat kunna ladda sina bilar och för att producera egen el.

Här hittar du information om Svenska kraftnäts samråd Länk till annan webbplats.

Svenska kraftnät planerar att bygga två nya 400 kilovoltsledningar mellan Svartbyn i
Bodens kommun och Hällmyran i Luleå kommun. Under år 2022 och år 2023 har ett flertal utredningskorridorer studerats och tidig dialog genomförts. Utifrån en samlad bedömning har Svenska kraftnät tagit beslut om en huvudkorridor för fortsatta utredningar.

Kraften viktig för framtidens Luleå

Utbyggnaden av kraftledningar mellan Letsi, Svartbyn och Hällmyran är några av de åtgärder som Svenska kraftnät genomför för att möjliggöra för den gröna industriomställningen och möta de nya behoven av el i norra Sverige.

Ledningarna kommer att möjliggöra ökat effektuttag kring Luleå, möjliggöra anslutning av förnyelsebar energiproduktion och bidra till stabiliteten och driftsäkerheten i det sammanhängande ledningsnätet (transmissionsnätet).

– Att vi säkerställer tillräcklig kraftförsörjning till Luleå Industripark är en grundförutsättning för att den gröna industriella revolutionen ska kunna realiseras här. Vi måste helt enkelt lösa det för att de aktuella industrierna ska kunna starta upp sina nya verksamheter, säger Carina Sammeli (S), kommunalråd i Luleå och fortsätter:

– Det handlar om investeringar som drastiskt kommer att reducera industrins klimatpåverkan. Bara SSAB:s omställning ensam kan bidra till att minska hela Sveriges utsläpp av koldioxid med 10 procent. Så kraften behövs också för att vi ska klara av att bidra till att rent konkret rädda världen genom att bromsa klimatkrisen.

Samråd och öppet hus i Rutviks bygdegård 20 september

Svenska kraftnät har tagit fram föreslag på en så kallad utredningskorridor, sträckan var ledningarna ska dras. Utbyggnadsförslagen är framtagna utifrån de förutsättningar som är kända idag. Luleå kommuns utgångspunkt är att den planerade infrastrukturen ska få så liten påverkan som möjligt på natur- och rekreationsvärden och på människors livsmiljöer i allmänhet.

– Från kommunens sida är vi är glada för att Svenska kraftnät har arbetat rekordsnabbt med att få fram sitt förslag på var kraftledningarna ska dras fram, säger Carina Sammeli.

Du som är intresserad av att få veta mer om utbyggnaden av kraftledningarna mellan Svartbyn och Hällmyran, eller lämna synpunkter, är välkommen till Rutviks bygdegård där Svenska kraftnät håller öppet hus den 20 september klockan 17.30-19.30. Du kan också ta del av samrådet digitalt, Dialog och samråd projekt Svartbyn–Hällmyran | Svenska kraftnät (svk.se) Länk till annan webbplats.

Sista dag att komma med synpunkter är 8 oktober 2023. Syftet med samråden är att få in mer information och synpunkter innan ett slutligt beslut om lednings-sträckning fattas.

Svenska kraftnät kommer även att hålla öppet hus i Vuollerim (19 september) och i Svartbyn (21 september).

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Karta: Svenska kraftnät

Logotyp