Samråd förslag till planprogram Hertsöheden

Nu bjuder Stadsbyggnadsförvaltningen in till samråd för planprogram över Hertsöheden. Hertsöheden ligger 5 km öster om Luleå centrum inom bostadsområdet Hertsön. Programområdet är 135 hektar stort och består främst av skogsmark. Hela programområdet ägs av Luleå kommun.

– Vi har tagit fram planprogrammet för att få ett helhetsgrepp på planeringen av det nya bostadsområdet på Hertsöheden. Intentionen är även att planprogrammet ska vara en bra grund för delaktighet i tidigt skede då det utgör ett startskott för dialog och samverkan med en bred målgrupp, säger, Mia Ozoh, planarkitekt & projektledare på Stadsbyggnadsförvaltningen

Programområdet kommer att delas in i flera detaljplaner och området kommer att byggas ut etappvis. Till hösten börjar vi jobba med den första detaljplanen. Enligt preliminär tidplan kommer de första byggnaderna att uppföras under 2026.

Planprogrammet är på samråd 14 juni – 14 juli och projektgruppen tar tacksamt emot synpunkter på förslag.

Programområdet är 135 hektar stort

Syftet med planprogrammet är att genom tidig utredning, avvägning och ställningstagande skapa förutsättningar för att Hertsöheden som helhet ska utvecklas till ett modernt, integrerat och hållbart bostadsområde.

Hertsöheden ska framför allt planeras för blandade bostadstyper och upplåtelseformer, men kan även innehålla funktioner som kontor, handel, service och verksamheter av olika slag. Struktur och utformning av bebyggelse, gatunät och grönområden på Hertsöheden ska stärka stadsdelarna Hertsön och Lerbäcken.- Planprogrammet redovisar vision och målbilder samt principer, övergripande struktur och ställningstagande inför fortsatt planering som ska ligga till grund för kommande detaljplaneläggning av området, säger, Mia Ozoh

Visning av planprogram

  • Planprogrammet visas för samråd och information 14 juni – 14 juli 2023 i följande lokaler:
  • Stadsbyggnadsförvaltningen, Bangårdsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17
  • Hertsöns bibliotek, Backmyrvägen 25

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren

Logotyp