Utredning om parkeringsbolag

Kommundirektören och Luleå Kommunföretag föreslås få i uppdrag att klargöra förutsättningar för bildande av ett helägt kommunalt bolag samt att ta fram ett förslag om upplägg för framtida parkeringsfriköp. Ärendet tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 juni.

Luleå Kommunföretag har sedan tidigare, på uppdrag av kommunstyrelsen, utrett förutsättningar för ett kommunalt parkeringsbolag som ska tillhandahålla näringsfastigheter samt att bygga och driva parkeringsinfrastruktur som aktivt bidrar till stadsutvecklingen.

Kommunen planerar att starta ett kommunalt parkeringsbolag.

En konsultrapport visade att mark- och gatuparkering har en mycket bra beläggning, men det finns stor potential att öka utnyttjandegraden i parkeringshusen. En slutsats är att kommunen borde kombinera den gällande parkeringsnormen med en ny modell för parkeringsfriköp för att underlätta vid förtätning i centrum.

Utredarens bedömning är att det finns goda ekonomiska förutsättningar för att etablera ett parkeringsbolag med den parkeringskapaciteten som kommunen har idag.

Kommunen har som mål att förtäta i centrum för att kunna erbjuda attraktiva fastigheter för fortsatta näringslivsetableringar.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Frank Rizo

12 juni 2019

Logotyp