Luleåbornas resvanor förändras under pandemin

Nu har svaren från förra årets undersökning av invånarnas resvanor kommit. Resultatet visar att resandet har minskat och mycket beror på att Luleåborna har jobbat hemifrån under pandemin.

– Att vi har förändrat vårt sätt att resa och hur mycket vi reser under den här pandemin vet vi, vilket också bekräftas i denna undersökning. Resultatet var ganska väntat och stämmer överens med tidigare trender i vårt resande. Det spelar roll vilken utbildningsnivå du har, om du är man eller kvinna och var du bor i valet av färdsätt, säger Sandra Viklund, strateg samhällsutveckling på Luleå kommun.

Den vanligaste resan görs inom centrum. Där är det allra vanligast att ta sig runt till fots, tätt följt av de som väljer bilen.

Kartläggning av resmönster

Vart femte år görs en enkätundersökning för att ta reda på hur Luleås invånare tar sig mellan punkt a och punkt b. Kommunens syfte med undersökningen är att kartlägga kommuninvånarnas resmönster, tillgång till olika färdmedel samt attityder till kommunens prioriteringar och satsningar i trafikmiljön. Materialet används sedan för att jämföra med tidigare resvaneundersökningar och på så sätt kunna följa utveckling och trender i attityder och resvanor hos invånarna.

Undersökningen 2020 omfattade invånare bosatta i Luleå kommun mellan åldrarna 6–84 år. Till skillnad från tidigare år är detta första gången som resvaneundersökningen även inkluderade barn. En särskild enkät riktad till barn togs fram. Totalt skickades 6 702 enkät ut och besvarades av 48 procent bland de vuxna och 44 procent bland barnen.

– Utöver en tydlig kartläggning av invånarnas resmönster, så har vi fått ett underlag som visar kommuninvånarnas attityder till våra prioriteringar av hållbara transportsätt. Något som är väldigt viktigt för kommunens framtida arbete, säger Sandra Viklund, strateg samhällsutveckling på Luleå kommun.

Ändrade resvanor

Undersökningen visar att det skett färre resor under 2020 än i tidigare mätningar. Enligt årets mätning reser färre till arbete eller skola dagligen. Numera görs dessa resor mellan två och fyra gånger i veckan. Detta kan indikera på att allt fler jobbar- och studerar hemifrån till följd av pandemin.

Den äldsta åldersgruppen i undersökningen som är 65–85 åringar, reser minst och åldersgruppen 31–44 åringar gör flest resor. Antalet resor skiljer sig även beroende på vart respondenterna bor. Invånarna på Örnäset, Sörbyarna samt Porsön gör flest antal resor och boende i Råneå gör minst resor av alla.

Hur tar sig invånarna fram?

I åtets undersökning blev respondenterna tillfrågade om deras val av färdmedel påverkats av pandemin och över en fjärdedel svarade ja på denna fråga. Enligt mätningen är fler kvinnor än män som anser att deras val av färdmedel förändrats under pandemin. Detta skulle kunna bero på att det är färre kvinnor än män som har tillgång till bil och därför vanligtvis åker i kollektivtrafiken.

Under 2020 har bilanvändandet ökat och årets mätning har det högsta antalet bilresor under samtliga fem mätningar som gjorts. Till följd av det ökade bilåkandet har användningen av buss som transportmedel minskat. Detta beror antagligen på att färre väljer att åka i kollektivtrafiken under pandemin. Den grupp som enligt undersökningen åkt mest buss under 2020 är kvinnor i åldern 16–30 år.

Män och kvinnors olika vanor

Enkätundersökningen visar att män och kvinnors vanor ser annorlunda ut. Undersökningen visar att 80 procent av befolkningen i Luleå har tillgång till bil. Av dessa så är det flest män som har tillgång till och reser med bil medan kvinnor i större utsträckning reser med buss.

En majoritet av befolkningen, cirka 80 procent, är positiva till att kommunen satsar på gång, cykel- och busstrafik. Mer än hälften vill prioritera denna trafik även om det innebär en nackdel för biltrafiken. Även här skiljer sig män och kvinnor då män i högre grad än kvinnor tycker att biltrafiken ska prioriteras.

– Det är intressant är att attityderna inte skiljer sig åt om du bor på landsbygden eller i staden, mer än hälften vill att vi satsar på buss, gång- och cykel även om det blir negativt för bilen. Det ger ju en bekräftelse på att invånarna i kommunen tycker att vi är på väg åt rätt håll, säger Sandra Viklund, strateg samhällsutveckling på Luleå kommun

Barn gör som vuxna

I årets undersökning har även barns resvanor mätts. Undersökningen visar att nästan alla barn har tillgång till cykel och att de flesta barn bor nära sina skolor. Trots goda förutsättningar för att gå eller cykla görs barns resor oftast med bil. Som orsak till detta nämns främst avstånd, tidsbrist, att föräldrar ändå kör förbi skolan och att vägarna till skolan inte är tillräckligt säkra att gå och cykla på.

Enligt undersökningen reser pojkar i högre utsträckning än flickor med bil till skolan, vilket är samma mönster som man ser bland de vuxna. När barnen blir äldre ökar resandet med buss. Det är vanligare att äldre barn åker buss än att vuxna gör det.

FAKTA

  • Läs hela resvaneundersökningenPDF.
  • Kontaktpersoner hos Luleå kommun har varit Sandra Viklund, Samhällsutvecklingsenheten, Ann Storvall och Ida Persson, trafik och landskap, stadsbyggnadsförvaltningen.
  • Projektledare för undersökningen har varit Erik Granberg från Enkätfabriken.
  • Undersökningen genomfördes av Enkätfabriken.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Nina Aronsson

Bild: Luleå Kommun

Logotyp