Aktuella frågor till arbetsutskottet

Tre projektansökningar, fyra politiska motioner och en avtalsförklaring gällande utvecklingen av Luleå Hamn. Det är några av de tio ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade den 15 augusti.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder två gånger varje månad. Den 15 augusti återupptas sammanträdena på plats i stadshuset efter sommaruppehållet. Sammanlagt tio ärenden finns på dagordningen. .

Utskottet tog bland annat ställning till ett förslag om avsiktsförklaring med energiföretaget Uniper, gällande utvecklingen av Svartön, Luleå hamn. De behandlade även 4 politiska motioner och flera förslag om projektfinansiering.

Luleå kommun bör investera i ett nytt golv till Arcushallen. Detta enligt en motion som Luleås politiker ska ta ställning till inom kort. Ärendet är en av fyra motioner som arbetsutskottet behandlade den 15 augusti.

Förslag om avsiktsförklaring med energiföretaget Uniper

I den pågående utvecklingen av Svartön, Luleå hamn samt Hertsöfältet har samtal inletts med Uniper, en global energiproducent med kärnverksamhet inom projektgenomförande och drift av storskaliga energiproduktionsanläggningar.

Avsiktsförklaringen ska vara till hjälp i den fortsatta utvecklingen av olika projekt i Luleå, bland annat genom att utvärdera markalternativ och möjligheter att exploatera mark. Om den godkänns ska den gälla till den 31 december 2023.

Utskottet och även kommunstyrelsen har ställt sig bakom förslaget.

– I den gröna omställningen av industrin är vätgas gjord av förnyelsebar energi en viktig del. Vätgasen kommer användas både i industrin och för transporter. Det är mycket glädjande att Uniper väljer Luleå som plats för sin vätgashubb, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande Luleå.

Luleå kommun och Uniper tecknar avsiktsförklaring

Medfinansiering av projektet Go Community

Piteå Science Park AB är projektägare och ansöker om 1.3 miljoner kronor i delfinansiering från Luleå kommun. Projektet erbjuder ett digitalt inkubatorstöd till entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar, besöksnäring och tjänsteföretag. Insatserna i projektet handlar bland annat om att stötta unga vuxna i sitt entreprenörskap, delvis genom samverkan med Ung Företagsamhet. Projektperioden är 2023–2026. Utskottet har godkänt förslaget, att medfinansiera projektet med maximalt 1 340 000 kronor.

Politiska motioner

Arbetsutskottet behandlade fyra politiska motioner enligt följande:

Motion (MP) om stöd till odlingsverksamhet

(MP) har lämnat in en motion om kommunalt stöd till odlingsverksamhet. Motionären beskriver att det inom Luleå kommun finns en vilja för att hitta former för grönsaksodling för kommunens behov och att det under 2021 planeras ett försök kring kommunal odling med produktion för eget bruk. Stadsbyggnadsnämnden och utskottet föreslår fullmäktige att avslå motionen.

Motion (L) om att ta ett helhetsgrepp över skoterledsnätet i Luleå kommun

(L) har lämnat in en motion om att ta ett helhetsgrepp över skoterleds-nätet i Luleå kommun. Motionären menar att skoterlednätet bör ses över i syfte att binda ihop kommunens olika geografiska områden på ett sätt som ökar tillgängligheten och minskar påverkan på miljön. Stadsbyggnadsnämnden och utskottet föreslår att kommunfullmäktige delvis ska bifalla motionen.

Motion (C) om att införa ställplatser för foodtrucks i Luleå

(C) har lämnat in en motion om att införa ställplatser för foodtrucks i Luleå. Stadsbyggnadsnämnden och utskottet föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen, bland annat förslaget om en utredning av placering och antal ställplatser samt kostnader och möjligheter till planläggning för foodtrucks i samband med kommande revidering av riktlinjerna.

Motion (L) om att utreda investering av golv till Arcushallen

(L) har lämnat in en motion om att utreda investering av golv till Arcushallen. Motionären vill värna idrottsverksamheten och Arcus-hallen som en evenemangslokal genom att utreda om det går att köpa in ett golv som kan läggas över gräsplanen vid uthyrning. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska bifallas.Även utskottet ställde sig bakom förslaget. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Bland övriga ärenden

  • Upphandling Beslutsstöd
  • Förslag till beslut gällande finansiering av projekt Ekosystem
  • Information om Luleå kommuns parkeringsnorm

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Logotyp