Årets första arbetsutskott

Vattentornet på Bergnäset ska säljas och Medborgarhuset i Råneå föreslås få ett utökat serviceuppdrag. Det är några av frågorna som kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade vid årets första sammanträde den 17 januari.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder två gånger varje månad. Vid årets första sammanträde i Luleå den 17 januari behandlade utskottet fem ärenden.

Vattentornet på Bergnäset ska säljas. Enligt förslaget, som kommunstyrelsen ska fatta beslut om, ska de nya ägarna bygga om fastigheten till konferens- och kontorslokaler.

Försäljning av vattentornet på Bergnäset

Vattentornet på Bergnäset är taget ur drift sedan flera år tillbaka. Ingen verksamhet finns i anslutning till tornet, utöver ett antal upplåtelser för antenner och master samt räddningstjänstens larmsignal ”Hesa Fredrik”.

Företaget Dagertun Support & Consulting vill köpa vattentornet, med syfte att skapa kontor- och konferenslokaler. Ett förvärv och en omvandling krävde ny detaljplan, något som stadsbyggnadsförvaltningen ställt sig positiv till. Den färdiga detaljplanen vann laga kraft 2021-05-19. Planen syftar till att möjliggöra användningen kontor- och konferensverksamhet samt att säkerställa vattentornets kulturhistoriska värde.

Säljs för 1 miljon kronor

Två värderingar har begärts för att bedöma marknadsvärdet inför försäljning. Båda värderingarna är likartade och anger ett genomsnittligt bedömt marknadsvärde för mark med tillhörande byggnad (torn) på 1 100 000 kronor. Köpeskilling för den framtida marköverlåtelsen föreslås vara 1 000 000 kronor.

Arbetsutskottet godkände förslaget. Ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.
Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande:

– Vi tycker att det blir spännande att vattentornet kan få ett nytt liv, när vi inte längre behöver det i kommunens verksamhet.

Läs mer: Nu är vattentornet redo att säljas

Utveckling av Medborgarhuset Råneå som informations- och servicepunkt

Luleå kommun vill stärka Medborgarhuset i Råneå som en viktig informations- och servicepunkt. Kommunstaben har därför, i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, analyserat förutsättningar och omvärldstrender utifrån Medborgarkontoret och Råneå bibliotek. Enligt förslaget, som utskottet ska ta ställning till, ska Råneå bibliotek under 2022–2023 ta över ansvaret för att utveckla framtidens service i nära samarbete med medborgarna. Ambitionen med denna förändring är att stärka biblioteket som en samlande plats på orten.

Förslaget innebär en mindre intern omorganisation. I slutet av 2023 ska kultur- och fritidsnämnden utvärdera arbetet. Resultatet kommer att ligga till grund för eventuellt förändrat uppdrag och huvudmannaskap för verksamheten framöver.

Kommunstyrelsen behöver besluta om att godkänna utvecklingsarbetet. Arbetsutskottet valde i dag att bifalla förslaget.

– Medborgarhuset är viktigt för Råneåborna. Tillsammans med biblioteket gör vi nu ett två-årigt utvecklingsprojekt för att utveckla bibliotekets roll och medborgarnas service i Råneå, säger Carina Sammeli.

Här kan du läsa mer om utvecklingsprojektet i Råneå.

Övriga ärenden:

  • Information om pågående initiativ inom det etableringsdrivna omställningsarbetet
  • Godkännande av förslag att medfinansiera projektet servicepunkt Avan-Unbyn med totalt 400 000 kronor för perioden 2022–2023
  • Godkännande av interimistiskt samverkansavtal med Region Norrbotten gällande hjälpmedel och medicinskt förbrukningsmaterial.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Uppdaterat 17 januari 2022

Logotyp