Fönsterstudie först ut i samarbetsprojekt mellan LTU och Lulebo AB

Liza Sällström Eriksson är doktorand på LTU och har fått det spännande uppdraget att undersöka vilken effekt olika åtgärder vid renovering av flerbostadshus ger upphov till. Genom att göra livscykelanalyser för olika åtgärder ska Liza så småningom få fram ett underlag som det kommunala fastighetsbolaget Lulebo kan använda sig av när de ska fatta beslut om och genomföra hållbara renoveringar som minskar fastigheternas klimatpåverkan. Den första studien i projektet handlar om vilken effekt ett fönsterbyte har kostnads- och klimatmässigt sett.

Vårt Luleås artikelserie om hur kommunen ska minska sin klimatpåverkan har tidigare tagit upp åtgärder inom området Transporter och olika sätt att minska byggnaders klimatpåverkan genom att till exempel använda återbrukade byggdelar vid nybyggnation. I den här artikeln får vi veta lite mer om hur det går i samarbetsprojektet mellan Lulebo AB och Luleå Tekniska Universitet kring hållbar renovering av flerbostadshus.

Lisa Sällström Eriksson är doktorand i samarbetsprojektet mellan LTU och Lulebo kring hållbar renovering av flerbostadshus.

Lisa Sällström Eriksson är doktorand i samarbetsprojektet mellan LTU och Lulebo kring hållbar renovering av flerbostadshus.

– Även om Luleå kommun har ett mål att det ska byggas runt 800 nya lägenheter per år för att möta inflyttningen som behövs i samhällsomställningen så finns ändå 90 procent av alla byggnader redan, och det är ofta byggnader i behov av renovering, säger Erik Öhrling, VD på Lulebo.

– Men trots det så handlar de flesta studier och utbildningar om hur vi bygger nytt på ett hållbart sätt. Det är jätteviktigt att vi även undersöker hur man gör en bra renovering ur miljö- och klimatsynpunkt, fortsätter Erik.

Det gemensamma forskningsprojektet är nystartat men doktoranden Liza Sällström Eriksson har hunnit göra en studie och få fram en del resultat som är intressanta redan nu för Lulebo.

Inom området byggnader behöver vi säkerställa ett hållbart byggande utan klimatpåverkan och effektiv användning av befintliga byggnader.

Inom området byggnader behöver vi säkerställa ett hållbart byggande utan klimatpåverkan och effektiv användning av befintliga byggnader.

Leder ett fönsterbyte alltid till minskad energianvändning och därmed minskad klimatpåverkan?

Det finns väldigt många olika parametrar och aspekter att titta på när det gäller renovering men Liza har tillsammans med Lulebo valt att i projektets första studie titta på hur förutsättningarna för fönsterbyten ser ut. Liza har undersökt skillnader i kostnader och klimatpåverkan beroende på om man underhåller befintliga fönster eller om man byter till nya energieffektiva sådana.

I studien tittar Liza på ett av Lulebos flerbostadshus byggt på 80-talet. Hon har fått ta del av statistik över husets nuvarande energianvändning och därefter lagt in huset och dess förutsättningar i ett energisimuleringsprogram. I detta program har hon sedan gjort en simulering av ett byte till energieffektivare fönster.

Men det är viktigt att titta på mer än minskad uppvärmningsenergi när man undersöker olika renoveringsåtgärder enligt Liza.

– Att byta fönster kan ge en besparing i uppvärmningsenergi eftersom nya fönster orsakar mindre värmeförluster än äldre. Men man måste då förutom att titta på vilken energibesparing man gör vid ett fönsterbyte också undersöka fönstrets hela livscykel. Man måste titta på vilken klimatpåverkan nyproduktionen, transporten och själva bytet av det nya fönstret ger upphov till, förklarar Liza. Det kan vara så att nyproduktionen med mera ”äter upp” den minskade klimatpåverkan som det minskade uppvärmningsbehovet gav upphov till.

De första resultaten i Lizas studie tyder på att ett underhåll av befintliga fönster är bättre ur både kostnads- och klimatsynpunkt än att göra ett byte till nyproducerade fönster. Det är dock så att resultaten är väldigt kontextspecifika, de är kopplade till just det huset med just de förutsättningarna och just de data som fanns tillgängliga i det här fallet.

– Det finns inte en lösning som passar alla renoveringsprojekt, säger Liza. Men den här första studien pekar i alla fall mot att vi borde ha ett större fokus på att även titta på alternativet att underhålla det vi har, både rent kostnadsmässigt och klimatmässigt sett, i stället för att med automatik byta till nytt.

Lisa Sällström Eriksson sitter framför datorn på sitt kontor på LTU och visar hur hon lagt in flerbostadshuset i energisimuleringsprogrammet för att simulera olika renoveringsscenarier.

Lisa Sällström Eriksson sitter framför datorn på sitt kontor på LTU och visar hur hon lagt in flerbostadshuset i energisimuleringsprogrammet för att simulera olika renoveringsscenarier.

Stor betydelse med bättre underlag inför beslut kring renovering

– Lizas studie visar att just i det här huset skulle det vara bättre både kostnads- och klimatmässigt sett att underhålla befintliga träfönster i stället för att byta till nya energieffektivare fönster rakt av. Utmaningen för oss på Lulebo är då att det handlar om så långa tidsintervall, 60 - 100 år framåt. Vi kan inte nu vara säkra på att framtida ledning på Lulebo kommer att prioritera underhåll i den mån som behövs. Därför kanske vi måste göra en kompromiss. Vi ser i studien att de plastfönster som finns på marknaden nu har kortare livslängd och är sämre för miljön rent allmänt, så de satsar vi troligen inte på. Fönster av enbart trä är bäst men endast om de underhålls i tid, annars är det inte en vinst för vare sig klimat eller budget. Det man ser i studien är att fönster av både trä och aluminium har längre livslängd och kräver samtidigt mindre underhåll, vilket ger oss ett större spann på tiden för underhållet, förklarar Erik Örhling, VD på Lulebo AB.

– Redan i en så avgränsad del av ett hus som dess fönster så ser vi alltså att vi kommer att ha nytta av detta samarbete. Det kommer att förbättra vårt beslutfattande, det är jag övertygad om, säger Erik.

 

Liza visar en skiss hon gjort för att strukturera de olika stegen i processen kring renovering och vad de innebär för energianvändning och klimatpåverkan

Liza visar en skiss hon gjort för att strukturera de olika stegen i processen kring renovering och vad de innebär för energianvändning och klimatpåverkan

Med hjälp av fortsatta liknande studier inom olika renoveringsaspekter kan Lulebo få ett bra underlag och därmed ett beslutfattande baserat på resultat från livscykelanalyser och jämförelser mellan olika åtgärders miljö- och klimatpåverkan i verkliga hus i Lulebos eget bestånd.

Och även för Luleå Tekniska Universitet är samarbetet mycket positivt. Till hösten 2023 ska LTU starta upp en ny kurs i civilingenjörsprogrammet med inriktning arkitektur kring renovering och där ska några av Lulebos befintliga flerbostadshus fungera som testlab för studenterna. Studenterna får värdefull kompetens kring hur man renoverar hus på ett bra sätt och Lulebo får kunskap och fakta inför beslut kring val av renoveringsmetoder. En riktig win-win-situation för miljö och klimat, studenter och Lulebor!

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Lena Hedberg

Illustration: Vinter

Logotyp