Granskning pekar ut brister

Kommunens revisorer har hittat flera förbättringsområden i sin grundläggande granskning av kommunen. Bland annat behöver kommunen bli bättre på att styra mot politiskt beslutade mål.

Kommunrevisionen har tittat på ekonomin, räkenskaperna, om verksamheterna gör det de ska och hur det funkar med kommunens interna kontroll. Intern kontroll innebär att i förväg bedöma vilka risker som finns för året framåt och hur allvarliga dessa risker är. Syftet är helt enkelt att inget får gå fel i verksamheten.

Kommunrevisionen har granskat kommunens verksamheter under 2019 genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut.

Riskbedömningen görs både övergripande och i varje nämnd. Till exempel har barn- och utbildningsförvaltningen sett att bristen på behöriga lärare är en risk för deras verksamhet som de behöver förebygga. För att hålla koll på detta tar de fram kontrollmoment, särskilda kontroller, som ingår i kontrollplanen.

Bli bättre på att styra mot mål

Revisorernas granskning för 2019 visar att mycket i kommunen fungerar som det ska. Men de har också hittat områden som behöver förbättras. Kommunens nämnder har delvis, men inte fullt ut lyckats med att styra sina verksamheter att jobba mot målen som kommunfullmäktige beslutat om.

Det framgår också att när kommunstyrelsen beslutar om åtgärder behöver dessa följas upp, för att se att det verkligen blir av.

Felaktigheter fångades inte upp

Brister i den interna kontrollen ledde till att det gick att handla och köpa saker på ett felaktigt sätt, utan att det uppdagades under 18 månader. Bland annat det ledde till att tidigare kommundirektören blev avskedad. Efter händelsen har kommunledningen jobbat med att sätta in kontroller som fångar upp detta. Granskningsrapporten påpekar att en ny sådan förstärkt kontroll behövs. Läs mer om det i en annan artikel.

Vad är kommunrevisionen?

Kommunens revision består av ett antal personer som har i uppdrag att granska kommunens verksamhet. Revisorerna är förtroendevalda med olika bakgrund och får stöd av sakkunniga yrkesrevisorer. Revisorerna prövar om verksamheten fungerar bra, om styrningen är tillräcklig och om ekonomin stämmer.

FAKTA

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Shutterstock

24 april 2020

Logotyp