Kommunfullmäktiges junimöte i korthet

Tio miljoner i investeringsstöd till Teknikens hus och bifall till ett nytt Bostadsförsörjningsprogram. Det är några av de 41 ärenden som kommunfullmäktige behandlade vid juni månads sammanträde i Luleå. Vid sammanträdet presenterades också årets stipendiater för Hållbar utveckling i Luleå kommun.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Luleå. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden. Vid sammanträdet den 20 juni behandlade politikerna totalt 41 ärenden, varav 7 tilläggsärenden.

Teknikens Hus i Luleå - ett av länets största besöksmål med verksamhet som riktas till barn och ungdomar. I dag beslutade kommunfullmäktige att bidra med 10 miljoner kronor till stiftelsen, för renoveringskostnader.

Årets stipendiater Hållbar utveckling

Luleå kommunfullmäktige utsåg årets stipendiater för Hållbar utveckling. I år delades priset, 15 000 kronor, mellan två stipendiater. Johanna Lundmark och Sanna Svanberg från Niemisel prisades för sitt stora engagemang för skolbarn kring byns enda busshållplats. Även Alviks förskola uppmärksammades för sitt arbete med "planetskötare" där vuxna och barn tillsammans utforskar olika delar av hållbarhet på sin skola. Maritha Meethz, miljö- och byggnadsnämndens ordförande, delade ut blommor och diplom till stipendiaterna.

Hållbar utveckling i Alvik och Niemisel prisas

Val av nya ersättare och ledamöter i nämnder, valberedning och kommunstyrelse

Fullmäktige utsåg ett tiotal nya ersättare och ledamöter till olika nämnder. Bland annat följande:

Margareta Lindbäck (S) utsågs till andre vice ordföranden i kommunfullmäktiges presidium.

Emmeli Nybom valdes till ny ledamot (S) till kommunstyrelsen

Lena Aronsson valdes till ny ersättare (S) till kommunstyrelsen

Carina Sammeli valdes till ny ledamot (S) till valberedningen

Kevin Thomassen valdes till ny ledamot (S) till barn- och utbildningsnämnden

Viktor Ölund valdes till 2:e vice ordförande , Kristoffer Lind valdes till ny ledamot, Matti Björk valdes till ny ersättare, samtliga (M) till kultur- och fritidsnämnden

Ronald Andersson valdes till ny ledamot (C) till stadsbyggnadsnämnden

Andreas Bergström valdes till ny ersättare (KD) till stadsbyggnadsnämnden.

Politiska motioner och e-förslag

Fullmäktige behandlade ett flertal nya motioner vid dagens möte. Bland annat motion (M) om att se över befattningsordningen, motion (-) om motioner i kommunfullmäktige, samt motion (MP) om ett kärnvapenfritt Luleå. Fullmäktige behandlade även ett e-förslag gällande fria bussresor till ungdomar, som samlat 187 röster. Anmälda motioner och e-förslag överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Ytterligare ett flertal motioner behandlades av fullmäktige. Bland annat (L) om att inrätta en barnombudsman. Vidare motion (MP) om gratis mensskydd samt motion (C,L,SJVP,KD) om total genomlysning av bidrag och sponsring till idrottsföreningar.

(L) fick gehör kring förslaget om att avbryta all samverkan med Ryssland. Kommunfullmäktige beslutade att delvis bifalla förslaget. Även Thomas Söderströms (L) motion om att utöka antalet lokala upphandlingar fick bifall. 

Ett e-förslag har inlämnats som föreslår att kommunen ska inrätta en utomhus-bassäng i Sörbyarna. Kommunfullmäktige beslutade att avslå e-förslaget.

Bostadsförsörjningsprogram, mål och riktlinjer

Kommunfullmäktige beslutade att anta Bostadsförsörjningsprogrammet, en viktig pusselbit i Luleås utveckling, som bland annat innehåller kommunens mål och insatser avseende ostadsförsörjning.

De föreslagna målen för bostadsförsörjning är:

  • Fler bostäder för framtiden
  • Vidareutveckla det befintliga beståndet
  • Bostäder för allas behov
  • Främja möjligheten att bo på landsbygderna
  • Utveckling av attraktiva bostäder

Kommunfullmäktige beslutade att ge berörda kommunala nämnder och bolag i uppdrag att genomföra de insatser som beskrivs i Bostadsförsörjningsprogrammet.

Luleå - redo att växa

Ny samverkansorganisation för kompetensförsörjning

Den pågående samhällsomställningen kommer att ge upphov till omfattande arbetskraftsbehov under en lång tid framöver. Nya etableringar och en stark arbetsmarknad gör att arbetskraftsbehoven framgent succesivt kommer att öka.

Kommunfullmäktige beslutade att tillföra arbetsmarknadsförvaltningen 2 mkr år 2022 samt 3,9 miljoner kronor årligen under åren 2023-2026 för finansiering av projekt Samverkan för kompetensförsörjning.
3.9 miljoner kronor per år till kompetensförsörjning

Bifall till investeringsmedel Teknikens Hus

Stiftelsen Teknikens Hus är det nordligaste av Sveriges 20 science center och ett av länets största besöksmål. Stiftelsens uppdrag är att öka intresse för teknik, naturvetenskap och matematik hos främst barn och unga. Efter 34 år i befintliga lokaler behöver Teknikens Hus nu renoveras. Kommunfullmäktige beslutade att bevilja ett investeringsbidrag till Teknikens Hus på 10 miljoner kronor. Bidraget ska tas från 2022 års resultat.

Bland övriga ärenden

  • Antagande av Policy gällande medborgarinflytande
  • Godkännande av Luleå kommuns delårsrapport januari-april 2022
  • Avslag till e-förslag om utomhusbassäng sörbyarna
  • Interpellation om Luleås gamla brandstation, ställd till Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun, Erik Holmstedt

Logotyp