Luleå - redo att växa

Luleå och den norra regionen står inför en spännande samhällsomställning de kommande åren. De stora industrisatsningar som planeras inom bland annat grön industri kommer innebära att många söker sig till regionen för att leva, arbeta och bo i. Luleå har goda förutsättningar för att möta det behovet.

Prognoser visar att industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten tillsammans kan skapa 100 000 nya jobb i hela regionen de kommande åren. De är en stor samhällsomvandling som behövs för att möta det behovet. Regeringen har också med anledning av det tillsatt en nationell samordnare för etableringsfrågor.

Industrisatsningar som planeras i den norra regionen kommer innebära att många söker sig hit för att leva, arbeta och bo i. Luleås samhällsutvecklingschef AnneLie Granljung säger att tillväxten kräver investeringar och kan ge viss växtvärk, men hon är redo.

Intresset för Luleå och Boden-regionen är stort bland etablerare. De båda kommunerna har nyligen inlett ett samarbete för att bli en föregångsregion och visa på hur ny teknik och nya arbetssätt kan bidra till en snabb och grön omställning. Samarbetet omfattar kompetensförsörjning, leva och bo, infrastruktur samt näringslivsutveckling.

AnneLie Granljung

Bygga goda miljöer

Eftersom många människor kommer att söka sig till regionen är en effektiv samhällsplanering och bostadsbyggande avgörande för att möta behovet.

– Men det handlar inte bara om bostäder på landsbygd och i staden. Vi behöver också skapa attraktiva livsmiljöer, fortsätta att bygga goda miljöer för människor och skapa bra förutsättningar för näringsliv och verksamheter. Vi vill att Luleåborna ska trivas och må bra. Det handlar om att skapa hållbar utveckling och tillväxt; socialt, ekologiskt och ekonomiskt, säger samhällsutvecklingschef AnneLie Granljung.

– Luleå kommun har redan idag en god planberedskap för bostäder men vi kommer i och med samarbetet med Boden att kunna öka takten ytterligare för ännu fler bostäder i regionen, fortsätter AnneLie Granljung.

Åtgärder för tillväxt

Luleå har under åren skapat sig goda förutsättningar för att växa: en översiktsplan som tar höjd för ett växande Luleå, en markanvisningsplan som tydligt pekar ut områden där byggaktörer kan bygga, och en VA-plan som säkerställer ett växande Luleå som är hållbart över tiden och där utbyggnaden av Östra länken, Luleås motorväg under marken, än en viktig del för ett växande Luleå.

Just nu pågår också utbyggnaden av ny dricksvattenledning till Råneå som kommer att ge ännu bättre möjligheter för fler verksamheter och bostäder kring norra delen av stadsbygden i till exempel Rutvik, Råneå, Gammelstad och Sunderbyn. Det är några åtgärder som redan är på plats.

Utöver det pågår arbete med reviderad översiktsplan 2021, utvecklingsplan centrum samt riktlinjer för bostadsförsörjning. Det finns också planer för fler bostäder och verksamhetsmark kring området Gammelstad och Sunderbyn. Till exempel Bränslan, före detta brandstationsområdet i Kyrkbyn samt i Rutvik. Den nyligen beslutade markanvisningsplanen pekar ut fortsatt utveckling i Kronandalen, fler projekt i centrum samt ett nytt bostadsområde på Hertsöheden.

"Vi är redo"

Luleå har som mål att växa till 100 000 invånare. Prognoser visar att om ökningen fortsätter med nuvarande 400 nya Luleåbor per år kommer det att dröja fram till 2074 innan målet är uppfyllt. Med en fördubbling till 800 nya Luleåbor per år skulle målet nås år 2047. En fyrdubbling till 1 600 nya invånare per år innebär att Luleå år 2034 har 100 000 invånare.

– Tillväxten kräver investeringar och kan ge viss växtvärk. Genom samarbete, nytänkande och omgruppering kan vi nå målet. Vi behöver också hitta vägar för kortare långbänkar. Det kommer att krävas mod att följa planen, att ta beslut och att utmana både oss själva och andra. Men vi är redo, säger AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén, Magnus Stenberg

Logotyp