Ordningsregler, järnvägsspår och utegym

Stadsbyggnadsnämnden behandlade på torsdagens sammanträde bland annat förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Luleå kommun. Där regleras bland annat inom vilka områden hundar måste hållas kopplade, inom vilka områden alkoholförtäring är förbjuden och vad som gäller kring fyrverkerier.

De allmänna lokala föreskrifterna säger bland annat att hundar alltid ska hållas kopplade inom centrumhalvön, samt på till exempel skol- och förskolegårdar, lekplatser och belysta motionsspår. Under perioden 1 maj till och 30 september ska hundar hållas kopplade i parker, på allmänna vandrings- och cykelleder samt allmänna badplatser.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter är ett sätt för kommunen att ytterligare reglera förhållanden som kan störa allmän ordning som till exempel föroreningar efter hundar, kopplingstvång, områden för förtäring av alkohol och användandet av fyrverkerier och luftvapen.

En arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar samt polismyndigheten har gått igenom nuvarande ordningsföreskrifter och uppdaterat dessa efter rådande lagstiftning och omständigheter med hänseende till kända problemområden.

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget och att de nya föreskrifterna börjar gälla från 1 december 2021.

Effektivisering av järnvägsverksamhet

Kommunfullmäktige föreslås besluta att all järnvägsverksamhet som idag hanteras av Luleå kommun och stadsbyggnadsnämnden förs över till Luleå Hamn AB.

Motivet är att samla all järnvägskompetens på ett ställe och därmed effektivisera verksamheten. Med industrins planerade tillväxt kommer transportbehovet att öka såväl inom sjöfart som järnväg varför samordningseffekterna kommer att bli ännu större om de hålls ihop.

Beslutet gäller samtliga kommunala järnvägsanläggningar; industrispåren Storhedsspåret, Notviksspåret, järnvägsövergången över Riksväg 97 och Storhedsvägen samt delar av Kombiterminalens verksamhet.

E-förslag om uteym

Stadsbyggnadsnämnden behandlade fyra e-förslag som gällde utegym i kommunen: i Gammelstad, Örnäset, Antnäs och Kyrkbyn.

Nämnden beslutade att i detta läge avslå samtliga förslag med hänvisning till att stadsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen nyligen har fått i uppdrag att ta fram en plan och prioritering för utegym och att frågan därför ska hanteras där.

Bland övriga ärenden

  • Avslag till e-förslag som föreslår att kommunen anlägger en ny gång- och cykelväg längs Hammarenvägen i Sunderbyn. Motivet till beslutet är att den visserligen finns med i den beslutade cykelplanen, men att det i dagsläget saknas ekonomiska förutsättningar för att investera i och underhålla sträckan året om även om den är högt prioriterad.

  • Avslag till e-förslag som föreslår en gång- och cykelväg längs med Övägens södra sida, lekpark och utegym vid badplatsen på Lill-Tomholmen. Motivet till beslutet är prioritering i nu gällande planer samt pågående utredningsarbeten.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

Logotyp