Porsöborna har sagt sitt

Porsön är en bra plats att bo på men det finns ett stort behov av att rusta upp och ta hand om de byggnader och allmänna platser som finns. Det är några synpunkter som Porsöborna förde fram i den medborgardialog som kommunen höll i december.

Under två veckor i december kunde Porsöborna ge sin bild av Porsön - nuläge, önskat läge och behov. Medborgardialogen var starten på arbetet med en utvecklingsplan för Porsön. På grund av den rådande pandemin hölls dialogen digitalt.

Många av de som deltog i den digitala dialogen tycker att Porsön är en bra plats att bo och leva på, men att det finns ett stort behov av att ta hand om de byggnader och allmänna platser som finns och att områdena behöver rustas upp och fräschas till.

En sammanställning av resultatet visar att en majoritet av synpunkterna handlar om att Porsön är en bra plats att bo och leva på, att det finns stor potential, men att behovet av att ta hand om befintliga byggnader och allmänna platser är stort. Områdena behöver rustas upp och fräschas till med belysning, grillplatser, utegym, skyltning med mera.

Porsö centrum och strandområdet lyfts särskilt samt behovet av underhåll av gång- och cykelvägar och specifikt strandstråket som Porsöborna och boende i närliggande områden nyttjar ofta.

Det finns en uppgivenhet där man uttrycker att ingenting händer. Man upplever också att andra stadsdelar får mer pengar till drift och underhåll av utemiljöer.

– Vi har tagit emot synpunkterna från medborgardialogen som rör drift och underhåll och kommer att se över vilka åtgärder som kan genomföras redan detta år. Vi hoppas att Porsöborna redan till sommaren ser en förändring, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson.

Mötesplatser viktiga

Behovet av mötesplatser är stort och biblioteket nämns som en viktig plats att utveckla, men även mötesplatser utomhus. Skolans betydelse för integration lyfts fram och behovet av att höja Porsöskolans status. Teknikens hus betyder mycket för Porsöborna och bidrar till besökande från inte bara övriga Luleå utan hela länet och andra länder.

Medborgardialogen visar också önskemål om bättre samordning mellan kommunen, Lulebo och universitetet, en kontinuerlig dialog mellan kommun och studenter samt en ökad politisk närvaro i området.

Porsöns utveckling

Synpunkter av utvecklingskaraktär som till exempel handlar om mötesplatser, samverkan, skolans roll och långsiktig planering kommer att omhändertas i arbetet med utvecklingsplan för Porsön som påbörjas i dagarna.

– Det är viktigt nu att det fortsatta arbetet tar hand om de goda idéer som kom fram under medborgardialogen och att vi får en plan för den långsiktiga utvecklingen för Porsön. Förhoppningen är att vi har en utvecklingsplan klar under året, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Hansson.

När utvecklingsplanen är beslutad och klar ska en långsiktig handlingsplan för genomförande tas fram av berörda nämnder.

FAKTA

  • Medborgardialogen genomfördes 9-22 december 2020.
  • Dialogen fokuserade på fyra prioriterade områden som har beslutats av kommunstyrelsen: ökad jämlikhet mellan grupper, ökat deltagande i samhällslivet, ökad trivsel och stolthet samt ökade förutsättningar för företagsetableringar.
  • 65 personer deltog, de flesta mellan 30-65 år.
  • Totalt kom det in 240 synpunkter.
  • Läs mer om utvecklingsplan Porsön Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

Logotyp