Räddningstjänsten ser över verksamheten

Vid årsskiftet kommer räddningstjänsten att påbörja en utredning för att utreda vilka konsekvenser en minskning av antalet brandmän i Råneå skulle få. Inga beslut om neddragningar är ännu fattade.

Just nu pågår budgetarbete för perioden 2021–2023 inom Luleå kommun och förvaltningarna har fått i uppdrag att planera för en 6 procent mindre budgetram. För räddningstjänstens del motsvarar det en ramminskning på 4,1 miljoner kronor. Det betyder att räddningstjänsten behöver se över ett antal delområden för att minska sina kostnader.

Räddningstjänstens budgetram kommer att minska med 4,1 miljoner kronor under perioden 2021–2023. Det betyder att förvaltningen måste göra en översyn av sin verksamhet.

Måndag 14 september behandlade kommunstyrelsen räddningstjänstens underlag till strategisk plan och budget för 2021–2023. Där presenterades ett antal tänkbara förslag till åtgärder för att minska kostnaderna. Bland annat en minskning av antalet brandmän i Råneå, en avveckling av dagtidsstyrkan i Luleå och en effektivisering av förvaltningens administration.

– Jag vill vara tydlig med att inga beslut om neddragningar är fattade. Men vi kommer att behöva ställa om vårt arbete och därför ska vi utreda vilka konsekvenser av både operativ förmåga och ekonomi som en minskad bemanning i Råneå skulle ge, säger tf räddningschef Mikael Andersson.

Utredningen ska göras av en extern part och påbörjas vid årsskiftet. Därefter ska politiken fatta beslut, preliminärt under våren 2021.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Daniel Caldeborn

15 september 2020

Logotyp