Hertsö badhus och grönplan i nämnden

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlade den 5 december 16 ärenden, däribland Grönplan Luleå samt antagande av detaljplan för Hertsö badhus.

Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplan för Hertsö badhus samt detaljplan för Vårvägen på Björkskatan.

Detaljplanens syfte för Hertsö badhus är att pröva förutsättningarna för att bygga ett nytt badhus i Hertsö centrum, vid korsningen Backmyrvägen och Hertsötorget.

Syftet med detaljplanen för Vårvägen, Björkskatan, är att möjliggöra fler bostäder på Björkskatan. Under planprocessen har många yttranden från närboende kommit in vilket har lett till att förslaget justerats och större del av grönområdet sparats.

Här är ett förslag på hur Hertsö badhus kan komma att se ut.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Grönplan för Luleå kommun. Det är ett underlag för planering och skötsel av kommunens grönytor som till exempel parker, naturområden och stränder. Stadsbyggnadsnämnden föreslås rekommendera kommunstyrelsen att anta Grönplan Luleå. Planen ska vara vägledande för alla kommunala nämnder och förvaltningar i grönstrukturfrågor.

Bakgrunden är att Luleå växer med nya områden för bostäder och verksamheter. Fler människor ska samsas om samma grönytor vilket ökar slitaget och därmed även skötselbehovet. Gröna ytor behövs för att vi människor ska må bra och för att vår fysiska miljö ska fortsätta vara bra att bo och leva i.

Fd Jämtögårdens förskola föreslås säljas

Stadsbyggnadsnämnden fattade ett inriktningsbeslut om att sälja fastigheten Jämtön 4:25, fd Jämtögårdens förskola, och begära uppdrag av kommunstyrelsen att ändra detaljplanen för fastigheten.

Stadsbyggnadsförvaltningen hyr idag ut fastigheten till kultur- och fritidsförvaltningen som i sin tur hyr ut halva huset till Jämtöns folketshusförening. Samtliga hyreskontrakt går ut 31 december 2022.

Mot bakgrund av att fastigheten inte bedöms vara lämpad att ha kvar som evakueringslokal, att kostnaden för att riva byggnaden beräknas till omkring 900 000 samt att det finns intresserade köpare rekommenderar förvaltningen en försäljning. För att göra det möjligt för annan verksamhet än sådan som bedrivs av stat, kommun eller landsting som huvudman behöver detaljplanen ändras.

Se alla ärendenlänk till annan webbplats

Text: Monika Aunes

Illustration: A och D arkitektkontor

29 november 2019

Uppdaterad 20 december 2019

Logotyp