Reviderad översiktsplan klar

Ett förslag på en reviderad översiktsplan som visar hur kommunen ska utvecklas i framtiden är klart. Kommunstyrelsen föreslås att ge i uppdrag att den reviderade översiktsplanen ställs ut för granskning

Detta sker till stor del digitalt och betyder att myndigheter, berörda kommuner och medborgare ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Översiktsplanen har kompletterats med en långsiktig strategi för användning av mark och vatten till år 2050 och finns nu även digitalt.

Den reviderade översiktsplanen ger vägledning för kommunens framtida utveckling.

Nytt i översiktsplanen

· Rekommendationerna på hur områdena kan utvecklas har kompletterats och finns med i den digitala mark- och vattenanvändningskartan.

· Inom stadsbygden föreslås bl a:

- Bebyggelse i centrum ska vara maximalt 10-12 våningar höga

- Trekanten/norra hamn i centrum görs om till torg eller park

- Kollektivtrafiken prioriteras vid Smedjegatan

- Fler områden ska bli kommunala naturreservat (Snasahögerna-Lulviken, Hällbacken och Kalvholmen, Porsöberget m.fl.).

· Landsbygdsutveckling med nya tomter i strandnära lägen (LIS-område) har kompletterats med två nya LIS-områden på Sandön och Junkön.

· I tre av de stadsnära byarna Bensbyn, Sunderbyn och Rutvik ska plats finnas för tillkommande bebyggelse.

Samråd engagerade många

Arbetet med en reviderad översiktsplan började för två år sedan. Samråd har skett där många synpunkter från myndigheter, organisationer och Luleåbor har arbetats in.

Sedan tidigare finns ett kommunfullmäktigebeslut om nio övergripande mål för hur Luleå ska utvecklas framöver.

FAKTA Översiktsplan

  • Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som vägleder vid beslut.
  • Den ska redovisa grunddragen för den avsedda användningen av mark- och vattenområden, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.
  • Gällande översiktsplan fastställdes 2013.
  • Revideringen började för två år sedan.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Luleå kommun

Logotyp