Sjunkande omdömen för Luleås företagsklimat

Nu har Svenskt Näringsliv släppt enkätsvaren från företagare och deras upplevelser av kommunernas företagsklimat. Det samlade resultatet visar att Luleå kommuns omdömen har sjunkit från föregående år.

– Det är klart att vi tar det här resultatet på allvar. Vårt mål är att Luleå ska ha ett positivt näringslivsklimat som stärker företagandet i kommunen. Resultatet i undersökningen är ganska oförändrat mot fjolårets ranking och redan då fattade vi beslut om att starta flera arbeten för att förbättra samarbetet tillsammans med näringslivet, förklarar kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S) och fortsätter:

– Till exempel genomför vi just nu en utbildning för att förbättra våra förvaltningars arbete med näringslivet. I juni har vi också bjudit in näringslivet till ett första av flera möten där vi diskuterar konkreta utvecklingsfrågor i en bredare krets.

Sedan 2002 har Svenskt Näringsliv mätt företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. I år deltog ca 32 000 företag och svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen.

Varje år ger Svenskt Näringsliv företagare i hela Sverige möjligheten att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Företagsklimat innebär i detta fall summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagare i vardagen. Än så länge finns endast svaren från enkäterna tillgängliga och senare i höst kommer Svenskt Näringsliv ta fram en ranking över Sveriges alla kommuner.

Enkätsvar från Luleås företag

Sammanlagt har 183 företagare i Luleå kommun besvarat enkäten och resultatet visar att 32 procent av de som svarat är nöjda med företagsklimatet i kommunen. De företag med fler än 100 anställda samt företag som inte har någon anställd är de som är minst nöjda med klimatet. Sammantaget är de svarande minst nöjda med kommunens information till företagen samt dialogen med kommunens beslutsfattare.

I jämförelse med föregående år har kommunen förbättrat sig när det gäller service och bemötande samt upphandling. När företagarna varit i kontakt med kommunen under året gällde de flesta av dessa kontakter tillstånd. I enkäten har företagarna fått ranka hur de tycker kontakterna som gäller tillstånd, tillsyn och kontroll har fungerat. Svaren visar att det som fungerat bäst är rådgivning och vägledning och det som fungerat sämst är kommunens handläggningstider.

Kjell-Åke Johansson är tf vd för kommunens näringslivsbolag Luleå Business Region:

– Vi har i dag kommit igång med en lång rad viktiga aktiviteter som över tid ska stärka näringslivet. Tillsammans med kommunens satsning Kompetenslotsen har vi nu aktiverat ett flertal utbildningsinsatser via vårt projekt Kompetensstegen. Konkreta utbildningar som är matchade mot företagens reella behov. Så mycket händer redan i dag och mer är på gång. Väger vi in miljardinvesteringarna som nu sker i vår region finns det många goda skäl att tänka positivt på framtiden. Och givetvis ska vi ha ett näringslivsklimat som präglas av en nära samverkan som stärker företagens utveckling.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Nina Aronsson/Ronny Olovsson

Bild: Peter Rosén

Uppdaterat 27 maj 2021

25 maj 2021

Logotyp