Kommunens budget: satsningar på innovation och tillväxt

Fortsatta effektiviseringar, satsningar på innovation och investeringar i tillväxt: Det är grundpelarna i förslaget till budget 2022 och flerårsplanen 2023–2024. Skattesatsen föreslås vara oförändrad med 22,50 procent. Förslaget behandlades den 28 september i budgetutskottet. Politikerna ska ta ställning till förslaget på kommunstyrelsens sammanträde. Beslutet tas i fullmäktige den 26 oktober.

Enligt förslaget beräknas kommunens resultat för kommande år hamna på 101 miljoner kronor. För år 2023 blir det budgeterade resultatet positivt med 47 miljoner kronor och för år 2024 blir resultatet negativt med -23 miljoner kronor. För att nå kommunens överskottsmål år 2024 utan skattehöjning ska kommundirektören löpande föreslå åtgärder för fortsatta effektiviseringar.

– Genom samverkan och smarta sätt att jobba har vi löpande effektiviserat våra verksamheter utan att tumma på kvalitén. Effektiviseringskravet som vi fastställde för mer än två år sedan på drygt 200 miljoner kronor har vi klarat av utan att försämra servicen till medborgarna eller arbetsmiljön för våra medarbetare, förklarar kommundirektören Anna Lindh Wikblad.

Fortsatt tillväxt är prioriterad, för att öka skatteunderlaget, säkra kompetensförsörjningen och för att utveckal samhället. Under planperioden investeras 2,2 miljarder kronor.

Det nya effektiviseringskravet uppgår till 123 miljoner kronor för att nå resultatet på 100 miljoner kronor under 2024 som uppfyller kommunens överskottsmål. Fokus i arbetet med effektiviseringar ligger på att så långt som möjligt samordna resurser såväl i koncernen som med andra kommuner samt att fortsätta utreda möjliga effektiviseringar där Luleå kommun ligger högre än jämförbara kommuner.

Innovation och arbetsmiljö

Förslaget innehåller 25,6 miljoner kronor på innovation, utveckling och arbetsmiljö under 2022 och totalt 56 miljoner kronor för åren 2023–2024. I budgetförslaget finns även ett ökat anslag till ett höjt friskvårdsbidrag för de anställda till 2 200 kronor per person och år.

Investeringar för tillväxt

Kommunen beräknas investera totalt 2,2 miljarder kronor under perioden 2022–2024. Investeringarna förväntas inte kunna finansieras med kassaflödet, utan att kommunen måste öka sin upplåning. Den planerade nyupplåningen för perioden 2022–2024 uppgår till 837 miljoner kronor.

- Utmaningen återstår att kommunen behöver växa för ett fortsatt ökat skatteunderlag, men utan för stor växtvärk eller att vi behöver låna mer pengar än nödvändigt, säger Anna Lindh Wikblad.

 

skatte- och avgiftsfinansierade investeringar

Investeringsbudget

År 2022

År 2023

År 2024

Summa

Skattefinansierad inkl. exploatering

402,7

400

400

1 202

Större projekt

50

85

0

135

Avgiftsfinansierad, vatten och avlopp

287,8

307,6

310,6

906

Summa

740,5

792,6

710,6

2 234,7


Exempel på skattefinansierade investeringar

  • Exploatering av nya arbetsplatsområden på Hertsöfältet och Ektjärn, samt fortsatt utbyggnad av bostadsområden på Dalbo och Kronandalen
  • Reserverat medel under perioden för ny skolstruktur
  • Avsatta medel för nya gruppboenden
  • Underhåll av fastigheter, belysning, gator och cykelvägar

Exempel på avgiftsfinansierade investeringar

  • Fortsatta investeringar för vatten och avlopp: Östra länken, Uddebo, Bensbyn, Norra Sunderbyn och Råneå
  • ny vattenledning Luleå-Boden
  • underhåll av befintligt verk och nät

FAKTA Strategisk plan och budget 2022-2024

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Illustration: Joakim Höggren

Foto: Peter Rosén

Uppdaterad 28 september 2021

Logotyp