Kommunfullmäktige fastställer strategisk plan och budget

Budgeten för 2021 och den strategiska planen för 2022 och 2023 är nu beslutade. Kommunfullmäktige fastställde det tidigare förslaget med tilläggen från Socialdemokraterna och Moderaterna. Skattesatsen är med 22,50 kronor per 100 kronor oförändrad. 

Resultat för kommande år beräknas hamna på 70 miljoner kronor plus, tack vare ett tillskott av generella statsbidrag. År 2022 prognostiseras ett resultat på tre miljoner kronor plus och år 2023 ett minusresultat med 68 miljoner kronor. Totalt beräknas kommunen investera för drygt två miljarder kronor under perioden 2021-2023.

– Vi vill satsa för starkare ekonomi för tillväxt med fokus på arbetstillfällen. Därför har Socialdemokrater och Moderaterna kommit överens om ett gemensamt budgetförslag. Vi behöver gasa och bromsa samtidigt, vi behöver komma till överskottsmålet på två procent. Det gäller att vi bygger upp en hållbar ekonomi för framtiden, förklarar Fredrik Hansson, kommunstyrelsen vice ordförande under budgetdebatten.

Socialdemokraterna och Moderaterna ställde sig bakom förvaltningens förslag med några tillägg som fullmäktige beslutade om.

Kommunens strategisk plan och budget 2021-2023 är nu fastställd.

Överskott krävs för verksamheten

För att kunna leverera välfärd och utveckla samhället behöver kommunens ekonomi gå med överskott. Enligt kommunens egna finansiella mål ska överskottet landa på två procent, detta motsvarar ett resultat på 100 miljoner kronor.

För att nå överskottsmålen visar underlaget att det saknas 143 miljoner kronor fram till 2023, varav 47 miljoner kronor under 2022 för att överskottsmålen ska nås.

Partiernas förslag

Budgetdebatten handlade i stora drag om skolfrågan, befolkningstillväxt och klimatåtgärder. Här följer partiernas budgetförslag i utdrag.

Socialdemokraterna och Moderaterna - beslutade

 • Kultur- och fritidsnämnden tillförs 750 tkr 2021 och 500 tkr 2022 för Navet.
 • Kommunstyrelsen tillförs 1 mkr per år 2021–2023 för arbetet med större etableringa.
 • Arbetet med ytterligare effektiviseringar ska särskilt fokusera på den administrativa överbyggnaden.
 • Ta fram ett långsiktigt och hållbart arbetssätt tillsammans med Luleås företagare.
 • Arbetsmarknadsförvaltningen ska öka andelen externa aktörer som arbetar med att få personer att gå till arbete eller studier.
 • Räddningstjänsten ska utreda och föreslå eventuella förändringar i sin verksamhet över hela kommunens geografi.
 • Öka tillgången till detaljplanerad mark för bostäder och verksamheter.

Samverkan Luleå (Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sjukvårdspartiet) - avslogs

 • Inrätta en skolkommission, återstarta skolorna som har lagts ner
 • kommunstaben får 10 mkr mindre
 • Avsätt 10 mkr till personlig assistens
 • Minska arvoden med 20 procent för heltidspolitiker och avskaffa andra vice ordföranden
 • Öppna upp för Lagen om valfrihet (LOV)
 • ingen skattehöjning
 • Strategi för 1000 nya medborgare per år behövs

Vänsterpartiet - avslogs

 • överskott år 2021 planeras att minska till 10 mkr
 • utgifter ökar med 60 mkr som tillförs:
 • Socialförvaltningen 25 mkr
 • Barn- och utbildningsförvaltningen 25 mkr
 • Kultur och fritid 7 mkr
 • Arbetsmarknadsförvaltningen 3 mkr
 • Skattehöjning från år 2022

Miljöpartiet - avslogs

 • Minska utsläpp i Luleå med minst 15 % per år
 • Kommunen ska odla sin egen mat
 • 60 mkr till grön omställning
 • Endast 2 kommunalråd
 • Bygg inte Hertsö badhus och rullskidbanan
 • Skattehöjning 10 öre per år under 2021 och 2022, ger 110 mkr

Sverigedemokraterna - avslogs

 • arbetsmarkndsförvaltningen avvecklas
 • komvux flyttas till barn- och utbildningsförvaltningen
 • två kommunalråd
 • bygg inte Hertsö badhus
 • kommunen köper inte konst som väcker anstöt
 • ingen skattehöjning

Rättvisepartiet Socialisterna - avslogs

 • inför sextimmars arbetsdag inom äldrevården med bibehållen lön
 • utbildningssatsningar inom HBTQ
 • minska utsläppen med minst 15 % per år
 • stoppa effektiviseringar
 • ökad personaltäthet i förskola, skola och fritids, med personalförstärkningar för 15 mkr, 20 mkr, 25 mkr under planperioden

Landsbygdspartiet

inget eget förslag, yrkade bifall till samverkan Luleås förslag

Budget och plan i siffror

Underlag till strategisk plan och budget

Resultatbudget (mkr)

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Nettokostnader

-4 490

-4 616

-4 774

Avskrivningar

-394

-417

-436

Verksamhetens nettokostnader

-4 884

-5 033

-5 210

Skatteintäkter

4 204

4 341

4 497

Generella statsbidrag och utjämning

709

658

616

Verksamhetens resultat

29

-34

-97

Finansiella intäkter

52

52

52

Finansiella kostnader

-11

-15

-23

Årets resultat

70

3

-68


Kommunövergripande utredningsuppdrag för effektiviseringar
*2021 nås resultatmålet.

Resultatbudget (mkr)

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Årets resultat enligt resultbudget (tabellen ovan)

70

3

-68

Planerat årsresultat enligt beslut

*

50

75

Effektiviseringsbehovet för att nå resultatmål

0

47

143


FAKTA Strategisk plan och budget

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Luleå kommun

Logotyp