Stadsparken stängs

Direkt efter påsk startar det praktiska arbetet med att förnya Stadsparken i Luleå. Vi börjar med att ta ned några i parken och att delar av gångbanorna stängs tillfälligt. Hela Stadsparken stängs av från 20 april 2020 till hösten 2021.

Arbetet med att skapa den nya parken sätts igång måndag 14 april. Då börjar vi från grunden vilket innebär att vi rensar och tar ned en del gamla träd och buskar för att ge plats för nytt och fräscht.

Det är främst lövträd som försvinner, exempelvis jämtlandspoppel, vårtbjörk, hägg, pelarasp och rönn. Många av träden tas bort för att de är gamla och andra träd fälls för att göra plats för parkens nya utformning.

Urban Larsson, parkarbetare vid Luleå kommun, förbereder sig inför nedtagningen av gamla träd i Stadsparken. Arbetet startar direkt efter påsk och då kommer delar av gångvägarna att spärras av.

Dock är det inte alla träd i parken som går samma öde till mötes. Många så kallade behjärtansvärda träd får stå kvar på sin plats och bland dem ser vi parkens alla Lindar, de flesta barrträd och inte minst den stora Cembratallen som alltid haft en central roll i julkalendern.

Nya växter och träd

Men trots att många träd försvinner i parken kommer det inte att bli glest på växtlighet. I planen för nya Stadsparken finns en mängd olika växter som ska ersätta det som tas bort.

Vi kommer bland annat att få se en vacker ridå med flerstammiga Bergskörsbär i upphöjda planteringslådor längs med Storgatan. Inne i parken planteras Manchurisk valnöt, Prydnadsaplar, Skogslönn, Ginnalalönn, Ullungrönn och Skogslind.

–Vi ska plantera en hel del träd och buskar som vi inte haft tidigare. Det blir en spännande blandning av nya former och färger som ger vitalitet och ett nytt uttryck för området, säger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Parken stängs för allmänheten

Efter trädfällningen ska Stadsparken inhägnas med byggstängsel och arbetet med upprustningen startar. Det innebär att den inte går att passera genom parken från och med den 20 april till och med öppningen och invigningen under hösten 2021.

Bakgrund och visioner

Projektet med ombyggnationen av Stadsparken i Luleå innebär att befintlig park byggs om så att den kan underhållas mer rationellt, långsiktigt och till en lägre kostnad. Parken ska bli mer tillgänglig och funktioner ska förbättras. Detta ska underlätta och därmed locka till ökad användning, attraktivitet och högre känsla av trygghet.

– Viktiga aspekter vid utformningen av den nya parken har varit att skapa en park som är mer tillgänglig och inbjudande. Parkens avgränsningar görs vackra och ändamålsenliga. Entréerna tydliggörs och öppna ytor prioriteras, säger landskapsarkitekt Viktor Wäppling.

Prydnadsapeln kommer att bli en härlig syn i den nya Stadsparken.

Ny lekplats i Stadsparken

Även en ny lekplats är planerad på området. Den ska då byggas i samband med att parken renoveras inför Luleås 400-årsfirande.

Lekplatsens tema ska vara Luleås natur och djurliv och placeras i stadsparkens östra del mot Kyrkogatan. Tillsammans med den befintliga lekplatsen som ligger i parkens sydöstra hörn innebär det att barnens lek kommer ges större plats i Stadsparken.

FAKTA

  • Stadsparken stängs för passage 20 april och hålls stängd till invigningen hösten 2021
  • Läs mer om arbetet med nya Stadsparken på www.lulea.se/stadsparkenlänk till annan webbplats
  • Arbetet genomförs av Luleå kommun i samarbete med Parkkompaniet och Nåiden. Utredningsarbetet har gjorts tillsammans med ÅF och Tyréns.

Text och foto: Eva Sundgren

02 april 2020

Logotyp