Utskottet vill avveckla Bostad Luleå

Den kommunala bostadskön Bostad Luleå ska avvecklas. Kön ska istället överföras till Lulebo AB. Det föreslår stadsbyggnadsnämnden i ett ärende som kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade den 14 september. Utskottet valde att ställa sig bakom förslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade sju ärenden på dagens sammanträde i Luleå.

Ärendet som gäller försäljning av Svartöstadens skola (Sållet 1), går tillbaka till SBN då utskottet begärt en ny värdering av fastigheten.

Ärendet om en kommande Vinterfestival direktjusterades vid dagens utskott och kommer istället upp på kommunstyrelsen sammanträde.

Den kommunala bostadskön kommer att tas över av bolaget Lulebo från årsskiftet. Det var ett av ärendena som behandlades vid dagens arbetsutkott.

Bakgrund Bostad Luleå

Den kommunala bostadsförmedlingen Bostad Luleå startade oktober 2016. Tanken var att underlätta för bostadssökande att få tillgång till det samlade utbudet av lediga lägenheter. Något som förutsätter att såväl allmännyttan som de större privata aktörerna i Luleå går med i kön. I dagsläget är det endast Lulebo som gått in med hela sitt bestånd. Stadsbyggnadsnämnden föreslår därför en verksamhetsövergång av bostadskön till Lulebo, något som utskottet yrkade bifall till .

Om förslaget går igenom hos kommunfullmäktige blir det alltså Lulebo som tar över kön. För att stå kvar i kön och vara med i övergången måste sökanden ha betalt köavgiften. Stadsbyggnadsförvaltningen ser över hur en eventuell återbetalning av delar av avgiften ska kunna ske.

Försäljning av Svartöstadsskolan, Sållet 1

Stadsbyggnadsnämnden har tidigare i år beslutat att Sållet 1, före detta Svartöstadsskolan, ska säljas. Fastigheten har varit ute till försäljning på anbud. Svartöstadens friskola ekonomisk förening har inkommit med det enda och högsta anbudet. Budet uppgick till 1 400 000 kr.

Inför försäljningen gjordes två värderingar av fastigheten. Marknadsvärdet bedömdes till 12 miljoner respektive 9,2 miljoner kronor.

Fastighetens detaljplan

Skolbyggnaden är i detaljplanen klassad som en kulturhistoriskt värdefull byggnad och har beteckningen q. Det innebär bland annat att dess yttre form och karaktär inte får förvanskas. Den enda verksamhet som nu kan bedrivas i fastigheten är skolverksamhet. Möjligheten att ändra detaljplanen bedöms som mycket små. Kretsen av möjliga köpare bedöms därmed vara begränsad, vilket också visades sig i anbudsförfarandet.

Kommunstaben har i samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen föreslagit att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja fastigheten till Svartöstadens friskola ekonomisk förening. Utskottet valde i dag att återföra ärendet till SBN, med önskemål om en ny värdering av fastigheten.

Förändring av SOC verksamhet riktad till hemlösa

Socialförvaltningen har sedan 2017 haft samverkan med föreningen natthärbärget. Föreningen har bedrivit verksamheten Härbärget för målgruppen EU/ESS medborgare, hemlösa Luleåbor och för personer som tillfälligånadt vistats i Luleå.

Verksamheten, som får kommunalt verksamhetsbidrag, har 10 sovplatser och härbärget håller öppet under perioden november-april.

Enligt förslaget vill socialnämnden få ett uppdrag från kommunfullmäktige att införa nya arbetssätt för målgruppen hemlösa med start februari 2021.

Bedömningen är att det istället för ett härbärge finns behov av att utveckla nya arbetssätt för dessa målgrupper, som fungerar helårsvis. Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget, som nu går vidare till fullmäktige för beslut.

- Vi är övertygade att förvaltningen kommer att hitta långsiktiga lösningar för de här sårbara målgrupperna. Vi känner oss trygga med beslutet, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens 1:a vice ordförande.

Bland övriga ärenden:

  • Remiss gällande Hybrit demonstrationsanläggning, länk till artikel härlänk till annan webbplats
  • Förstudie gällande tidigare kommundirektörens avgång

FAKTA

  • Ärendelistan i sin helhet finns på www.luleå.se här

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Uppdaterad 14 september 2020

Logotyp