Bostäder för 100 000 Luleåbor

Kommunens nya bostadsförsörjningsprogram beskriver hur det kan byggas fler hållbara bostäder för invånarnas olika behov. Det handlar både om att bygga nytt och om att utveckla de befintliga bostäderna, i stan och på landsbygderna.

Kommunen har som mål att bli 100 000 invånare år 2040. Då behövs tillräckligt många bostäder på marknaden för att möta efterfrågan. Men det ska också finnas olika typer av bostäder för att det ska fungera för de olika behov som invånarna har.

Det behövs fler bostäder i Luleås landsbygder.

Bostadsförsörjningsprogrammet har tagits fram i dialoger med intresseorganisationer och branschföreträdare. Kommunen har också tagit särskild hänsyn i programmet till barn och unga, studenter, äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända hushåll med begränsad ekonomi och bostadslösa.

Bostadsförsörjningsprogrammet har ett antal mål:

  • Fler bostäder för framtiden
  • Vidareutveckla det befintliga beståndet
  • Bostäder för allas behov
  • Främja möjligheten att bo på landsbygderna
  • Utveckling av attraktiva bostäder

1 100 nya invånare per år

I programmet tar kommunen höjd för att befolkningen ska växa på det sätt som beskrivs i översiktsplanen, med i snitt 1 100 personer per år fram till 2040. För att uppnå befolkningsmålet behöver 400–800 bostäder byggas per år och kommunen ska ständigt ha planberedskap för 2500 bostäder. För att kunna expandera samtidigt som klimat- och miljöpåverkan minskar föreslås en plan för hållbar renovering och att främja hållbart byggande i planering, markanvisning och dialoger.

Fler bostäder på landsbygden

För att utveckla landsbygderna behöver både bostäder och service tillkomma. För större bostadsexploateringar krävs detaljplaner. Bostadsförsörjningsprogrammet föreslår att utreda vilka platser på landsbygderna som bör utvecklas och var en fördjupad planering bör ske, utöver de områden som pekas ut i översiktsplanen. Läs mer om bostäder på landsbygden.

FAKTA

  • Kommunen ska enligt lag 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ha riktlinjer för bostadsförsörjningen som antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod.
  • I Luleå har dessa riktlinjer ingått som en del i översiktsplanen. Boverket rekommenderar att riktlinjerna i stället redovisas i ett separat dokument för att kunna vara vägledande i översiktsplanearbetet.
  • Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 om bostadsförsörjningsprogrammet.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Jennie Pettersson

Logotyp